Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

Dokument nr. 15:272 (2018-2019)
Innlevert: 02.11.2018
Sendt: 02.11.2018
Svart på: 09.11.2018 av helseministeren Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kan statsråden gjere greie for tvangsbruken i psykisk helsevern og informere om den har gått ned eller auka etter innføring av nytt lovverk?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Tall over tvangsbruk fra Helsedirektoratet/Norsk pasientregister viser at antall tvangsinnleggelser totalt ble noe redusert fra 2016 til 2017. 7509 tvangsinnleggelser fant sted i 2017. Dette er ca. 400 færre enn i 2016. Målt i andel av døgninnleggelser var 15,9 prosent under tvang i 2017, mot 17,8 prosent i 2016.

Tertialtallene viser at omfanget av tvangsinnleggelser sank i den første perioden etter at de nye bestemmelsene i psykisk helsevernloven trådte i kraft 1. september i fjor. Fra mai til august 2017 var det registrert 2610 tvangsinnleggelser totalt, mens tilsvarende tall for perioden september til desember viser 2300 tvangsinnleggelser. I første tertial 2018 viser tallet en svak oppgang igjen, med 2475 innleggelser til tvungent psykisk helsevern. Omfanget er likevel noe lavere enn tilsvarende periode i 2017 (2600 tvangsinnleggelser).

Omfanget av bruk av tvangsmidler (kortvarig fastholding, kortvarig isolasjon, korttidsvirkende legemidler, mekaniske tvangsmidler) har endret seg lite fra 2016 til 2017, ifølge tallene fra Helsedirektoratet. Andelen pasienter med vedtak om tvangsmiddelbruk var 7,2 prosent i 2017 mot 7 prosent i 2016. Dette tilsvarer 1995 pasienter i 2017 og 1874 pasienter i 2016.

Avslutningsvis viser jeg til at bruk av tvang i psykisk helsevern, herunder omfanget av tvungne innleggelser, også vil være følsomt for utviklingstrekk og endringer i andre deler av samfunnet, bl.a. på justisområdet. Virkeområdet for de strafferettslige særreaksjonene ble i 2016 utvidet, slik at personer som er strafferettslig utilregnelige og som begår gjentatte lovbrudd av samfunnsskadelig eller særlig plagsom art skal kunne idømmes slik reaksjon, jf. prop. 122 L (2014-15) og Innst. 179 L (2015-16). De regionale helseforetakene som har ansvar for de regionale kompetansesentrene i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, vil i 2019 få i oppdrag å foreta en evaluering av effekten av lovendringer om særreaksjoner og varetektssurrogat. Evalueringen skal rette seg mot konsekvensene for kapasitet og kompetansebehov i helsetjenesten, men det skal også vurderes om det er mulig å evaluere konsekvensene for pasienter som berøres av utvidelsen av anvendelsesområdet for særreaksjoner.

Departementet følger nøye med på utviklingen i tvangsbruk jf. målet om mindre og riktigere bruk av tvang i psykisk helsevern. I tillegg til lovendringene og det pågående lovutvalget som skal gjennomgå alle reglene om tvang i helse- og omsorgssektoren, følges temaet opp i styringsdialogen med regionale helseforetak og Helsedirektoratet.