Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

Dokument nr. 15:275 (2018-2019)
Innlevert: 02.11.2018
Sendt: 02.11.2018
Svart på: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): 1 av 5 sykepleiere slutter i løpet av sine første 10 år i jobb, noe som er en viktig grunn til den store sykepleiermangelen. Norsk Sykepleierforbund, som mener en betydelig lønnsøkning må til for å stoppe flukten fra sykepleieryrket, er nå i streik for å sikre sykepleiere samme minstelønnsnivå uavhengig av hvor de jobber. NHO Service og Handel nekter å godta dette kravet.
Synes helseministeren at en slik arbeidsgiverpolitikk understøtter målet om stanse flukten fra sykepleieryrket?

Grunngiving

NRK varslet i mai at det ifølge NAVs bedriftsundersøkelse mangler 5900 sykepleiere i Norge mot 4000 i fjor. Dette er en alvorlig økning og en varslet krise. Hvis ikke noe gjøres, vil denne utviklingen på sikt true pasientsikkerheten.
Samtidig viser en undersøkelse fra SSB at 20 prosent av nyutdannede sykepleiere slutter i løpet av kort tid. Norsk Sykepleierforbund mener en betydelig lønnsøkning må til for å stoppe flukten fra sykepleieryrket.
NSF er nå i streik fordi motparten NHO Service og Handel nekter å godta kravet om å sikre sykepleiere samme minstelønnsnivå uavhengig av hvor de jobber. NSF har også krevd en lengre lønnsstige med 10- og 16- års trinn minimum som i KS, og med 500.000 etter 10 år fra 2019.
NSF viser til at det fins bedrifter innen NHO Service og Handel der sykepleierne tjener i snitt 30.000 mindre enn garantert minstelønn i KS for tilsvarende ansiennitet og erfaring.
Helseminister Bent Høie har selv uttalt at "Å avverge sykepleiermangelen dreier seg både om å sikre tilstrekkelig tilgang gjennom god utdanningskapasitet og god rekruttering av nye sykepleiere, og om å redusere uønsket avgang gjennom å blant annet bidra til gode fag- og arbeidsmiljøer." (svar på skriftlig spørsmål fra Olaug Bollestad 15.04.2018)
På denne bakgrunn ber jeg om statsrådens syn på om en slik arbeidsgiverpolitikk understøtter det politiske målet om å stanse flukten fra sykepleieryrket.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: For meg som helseminister er det viktig å bidra til god tilgang på og rekruttering av helsepersonell, og at eksisterende personell ønsker å fortsette å jobbe i helse- og omsorgstjenesten. Behovet for sykepleiere er stort og økende i helse- og omsorgstjenesten. Regjeringen har derfor rettet stor innsats mot å styrke utdanning, rekruttering og utvikling av sykepleieres kompetanse. La meg innledningsvis gi noen eksempler som synliggjør og eksemplifiserer dette.

Regjeringen har styrket kommuneøkonomien, ikke minst for å sette kommunene bedre i stand til å gi gode og verdige tjenester til eldre. Kommunene økte årsverksinnsatsen i omsorgstjenestene med nær 5000 årsverk i 2017, hvorav 1200 var sykepleiere. Fra 2013 til 2017 har det blitt nesten 4000 nye årsverk sykepleiere i omsorgstjenesten.

Regjeringen har økt bevilgningen til grunn-, videre- og etterutdanning og lederkompetanse i omsorgstjenestene med 165 mill. kroner, til en samlet bevilgning på nærmere 360 mill. kroner. Satsingen inkluderer tilskudd til videreutdanning i avansert klinisk sykepleie og finansiering av Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten ved BI. Fordi det er særlig behov for økt klinisk breddekompetanse i kommunene har Helsedirektoratet fått i oppdrag å utvikle nasjonal studieplan for en ny bred videreutdanning på masternivå i avansert klinisk allmennsykepleie. Regjeringen foreslår å videreføre lønnstilskuddet til videreutdanning i avansert klinisk sykepleie på 10 mill. kroner.

Regjeringen har gitt tilskudd til utvikling av felles lederutviklingstiltak for ledere fra kommunale helse- og omsorgstjenester og fra spesialisthelsetjenesten fordi det er behov for å styrke lederkompetansen i helse- og omsorgstjenesten. Det bevilges 4 mill. kroner årlig til prosjektet Jobbvinner, som har som formål å bidra til økt rekruttering av sykepleiere og helsefagarbeidere til de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Prosjektet ledes av KS i samarbeid med Norsk sykepleierforbund og Fagforbundet. Kompetanse, inkludert sykepleiesiden, vil og være et av hovedområdene i ny Nasjonal helse- og sykehusplan for perioden 2020-2023.

Jeg vil anta at representanten Moxnes er enig i at en av de grunnleggende spillereglene i norsk arbeidsliv er den frie forhandlingsretten mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Denne innebærer at det kan oppstå lønnsforskjeller mellom de forskjellige tariffområdene, i dette tilfellet mellom NHO-området og de to store områdene for sykepleierne, KS og Spekter. Jeg verken kan eller vil gripe inn i den frie forhandlingsretten mellom arbeidslivets parter, verken før eller under en pågående arbeidskonflikt.

For å bemanne helse- og omsorgstjenesten må det skapes attraktive arbeidsplasser som både trekker til seg, utvikler og beholder gode medarbeidere – med riktig kompetanse. Å tilby faste stillinger, utvikle gode fagmiljøer og muligheter for etter- og videreutdanning bidrar til dette. Og tiltak vi gjennomfører legger til rette for dette.