Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:276 (2018-2019)
Innlevert: 02.11.2018
Sendt: 05.11.2018
Svart på: 08.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Regjeringen foreslår i budsjettet å legge ned flere fengselsplasser, bl.a. Bruvoll. Fengslet ble gjort permanent i 2009 i strid med det Regjeringen skriver i proposisjonen om at dette er midlertidig. Fengslet gir mange arbeidsplasser i en liten distriktskommune. Det gjelder også flere av de andre lokalitetene.
Hva vil Regjeringen gjøre for å sikre konkrete alternative arbeidsplasser til erstatning for statlige arbeidsplasser som regjeringen fjerner?

Tor Mikkel Wara (FrP)

Svar

Tor Mikkel Wara: Regjeringens mål er et trygt og fleksibelt arbeidsmarked med lav arbeidsledighet og høy sysselsetting. Den statlige lokaliseringspolitikken skal medvirke til regional fordeling av statlige arbeidsplasser og god tilgang til tjenester i alle deler av landet.

Samtidig må kriminalomsorgens ressurser benyttes på en mest mulig effektiv måte.

For å tilpasse kapasiteten i kriminalomsorgen til fremtidig behov, er det nødvendig å legge ned om lag 250 fengselsplasser med lavere sikkerhetsnivå. Retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon er lagt til grunn.

Overkapasiteten på fengselsplasser med lavere sikkerhetsnivå kommer i hovedsak som følge av økt kapasitet for straffegjennomføring med elektronisk kontroll, hvor kapasiteten har blitt økt med 255 plasser i løpet av regjeringsperioden. Utvidet kapasitet på elektronisk kontroll har gitt flere arbeidsplasser i kriminalomsorgen. Regjeringen har også foreslått å gjøre ordningen med bøtetjeneste landsdekkende og permanent. Innføring av landsdekkende bøtetjeneste vil gi grunnlag for et økt antall årsverk i kriminalomsorgen, også i områder som berøres av nedleggelsene.