Skriftleg spørsmål fra Arild Grande (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:279 (2018-2019)
Innlevert: 02.11.2018
Sendt: 05.11.2018
Svart på: 09.11.2018 av finansminister Siv Jensen

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Hva har statsråden gjort for å følge opp Stortingets vedtak, og når kan Stortinget forvente at tilsynsordning med sanksjoner er på plass?

Grunngiving

Stortinget vedtok 10. april 2018 følgende:

"Stortinget ber regjeringen vurdere å etablere en tilsynsordning med tilhørende sanksjoner, som skal sikre at bedriftene følger opp den lovbestemte plikten til å opprette og beholde obligatorisk tjenestepensjon for sine ansatte."

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: I henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) er private bedrifter som oppfyller visse kriterier, forpliktet til å opprette en pensjonsordning. Finanstilsynet har per i dag myndighet til å pålegge bedrifter som ikke har overholdt kravet til å opprette en OTP-ordning, å rette opp forholdet innen en fastsatt frist. Finanstilsynet kan også fastsette en løpende mulkt overfor bedrifter som ikke etablerer en OTP-ordning innen den fastsatte fristen.

Pensjonsforhold utgjør en del av arbeidstakeres totale lønns- og arbeidsvilkår. Spørsmålet om hvorvidt det bør etableres en tilsynsordning med tilhørende sanksjonsmuligheter knyttet til private bedrifters forpliktelser etter OTP-loven, har også en side mot regjeringens øvrige arbeid mot arbeidslivskriminalitet.

Finansdepartementet vurderer nå, i samråd med Arbeids- og sosialdepartementet som ansvarlig departement for Arbeidstilsynet, om det bør opprettes en tilsynsordning med tilhørende sanksjoner for å sikre at private bedrifter overholder plikten til å ha en obligatorisk tjenestepensjonsordning. En eventuell tilsynsordning må være kostnadseffektiv og samtidig bidra til at bedriftene følger opp sine plikter på en god måte. Arbeidet er høyt prioritert, men tidspunktet for når en eventuell tilsynsordning kan være på plass, vil bl.a. avhenge av hvilke regelendringer som kreves i ulike løsningsalternativer.