Skriftleg spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:280 (2018-2019)
Innlevert: 02.11.2018
Sendt: 05.11.2018
Svart på: 09.11.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Rapporten som statsråden viser til sier at fire av fem av de undersøkte typiske mottakerlandene har reguleringer for reise, kost og losji som gjøres gjeldende for utsendte arbeidstakere til disse landene.
Har dette blitt diskutert med ESA, og hvilken betydning har denne informasjonen for ESAs vurdering av de norske allmenngjøringsforskriftene?

Grunngiving

Statsråden besvarte 30.10.2018 spørsmål angående reise, kost og losji for utsendte arbeidstakere. I svaret viser statsråden til rapport fra FAFO som kartlegger hvilke reguleringer av lønns- og arbeidsvilkår for utsendte arbeidstakere som finnes i andre EU/EØS-land.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: I dialogen med ESA har regjeringen helt fra begynnelsen av argumentert med at utsendingsdirektivet gir statene et handlingsrom til å definere det nærmere innholdet i de relevante lønns- og arbeidsvilkårene, og at det er statenes nasjonale lønnsbegrep som skal være avgjørende. Vi har hele tiden lagt Høyesteretts avgjørelse fra 2013 til grunn, og vist til at norsk rett er i overensstemmelse med EØS-retten.

Åpningsbrevet fra ESA i denne saken kom i oktober 2016. I regjeringens svar la vi til grunn at åpningsbrevet ga grunnlag for å finne løsninger for utformingen av bestemmelser om reise, kost og losji som både ligger innenfor utsendingsdirektivet, og som ivaretar de viktige hensyn Høyesteretts dom bygger på.

Kartleggingen av reguleringer i europeiske andre land ble primært innhentet som et ledd i arbeidet med å finne slike løsninger.