Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:281 (2018-2019)
Innlevert: 02.11.2018
Sendt: 05.11.2018
Svart på: 12.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Arne Nævra (SV)

Spørsmål

Arne Nævra (SV): Oppslag i Bygg.no har avdekket tette bånd mellom flere av Bane NORs ledere og en mulig uheldig kopling mellom en Bane NOR-direktør og selskapet som anskaffelseslederen i Follobanen leies inn fra. Det er sådd tvil om lederens kvalifikasjoner etter at hans selskap er under tvangsoppløsning etter kritikkverdige regnskapsmessige forhold.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at den gjennomgåelsen av habilitets- og ansettelsesrutiner som er varslet i Bane NOR, blir grundig og tillitsskapende?

Grunngiving

Bygg.no har blant annet avdekket at ansettelseslederen i Follobanen selskap, som han leier seg ut fra via Dovre Groups rammeavtale med Bane NOR, er under tvangsoppløsning etter en kjennelse i Asker og Bærum tingrett. De fant også ut at en Bane NOR-direktør satt som varamedlem i styret (han har nå fratrådt dette vervet de siste dagene). Disse to har dessuten vært kollegaer tidligere i REC i Singapore, noe også flere andre Bane NOR-topper har vært. (Se noen linker nederst)
Det har kommet fram at anskaffelseslederen i norgeshistoriens største samferdselsprosjekt har:

- Et selskap som er under tvangsoppløsning.
- Ikke har levert regnskap for 2016.
- Ikke har levert regnskap for 2017.
- Har fått over 102.000 kroner i forsinkelsesgebyrer på grunn av sen innlevering/manglende innlevering av regnskap.
- Ikke har betalt over 64.000 kroner i forsinkelsesgebyrer.

Det er også verdt å merke seg at dette er personen som leder arbeidet med å rydde opp i rotet som oppsto etter at italienske Condotte ble kastet ut av Follobane-prosjektet på grunn av skakkjørt økonomi. Både Bane NORs konsernsjef og Follobane-direktør (tidligere kollegaer i REC Singapore) var raskt ute med å gi ansettelseslederen full tillit.
Her er et utvalg av sakene Bygg.no har skrevet de siste ukene:

- Bane NOR-direktør har verv i konsulentselskapet som Follobane-topp leies inn fra - nå er selskapet til Follobane-lederen under tvangsoppløsning

- For ti år siden jobbet de med samme prosjekt i Singapore - nå er alle fire topper i Bane NOR
- Bane NOR varsler intern gjennomgang av ansettelser Selskapskobling mellom Bane NOR-topper er ikke registrert i habilitetsregister
- Konsernsjefen i Bane NOR ga Follabane-toppen ros i e-post til departementet dagen etter saken om regnskapsrot og tvangsoppløsning sprakk

Linker:

http://www.bygg.no/article/1368469
http://www.bygg.no/article/1369017
http://www.bygg.no/article/1369114

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Eg visar til mitt svar på spørsmål 8 til skriftleg svar frå stortingsrepresentant Sverre Myrli, der eg orienterte om korleis Samferdselsdepartementet som eigar, fylgjer opp Bane NOR i denne saka.

Føretaket har nettopp avslutta ei gjennomgang av innleie- og rekrutteringsprosessane av dei involverte medarbeidarane i saka. Gjennomgangen visar at Bane NOR må stramme inn på rutinane for å førebyggje tilsvarande saker i framtida. Stortingsrepresentanten Nævra spør om kva eg vil gjere for å sikre at gjennomgangen til Bane NOR blir grundig og vekkjer tillit. Eg meiner generelt at gjennomsynlege prosessar og openheit skapar tillit. Bane NOR har gjort greie for resultata frå den interne gjennomgangen. Mitt inntrykk er at Bane NOR tar saka på høgaste alvor og at føretaket har identifisert kva som må forbetrast og kva for tiltak som må setjast i verk for å unngå ein tilsvarande situasjon i framtida.

Eg vil som eigar av Bane NOR ha dialog med styret om korleis risikovurderingane føretaket gjer seg blir fylgd opp og status for iverksetjing av dei identifiserte forbetringstiltaka.