Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:284 (2018-2019)
Innlevert: 05.11.2018
Sendt: 05.11.2018
Svart på: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

Tellef Inge Mørland (A)

Spørsmål

Tellef Inge Mørland (A): Hvilke ekstra ressurser vil helseministeren stille til disposisjon slik at innføringen av pakkeforløp innen psykisk helsevern og avhengighetsbehandling skal bli vellykket?

Grunngiving

Fra nyttår innføres det pakkeforløp innen psykisk helse, også for barn og ungdom. Bedre og mer helhetlig oppfølging av personer innen psykisk helsevern, særlig for barn og unge, vil være positivt.
Et slikt pakkeforløp vil imidlertid kreve ressurser knyttet til blant annet oppfølging av individuell plan, behandlingsansvar, koordineringsansvar og et styrket samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene.
Det er vanskelig å se at sektoren blir tilført ekstra ressurser for å kunne følge opp de nye pakkeforløpene på en god nok måte. Fra før av er det godt kjent at man er langt fra å oppfylle «den gylne regel» som regjeringen selv innførte, når det gjelder psykisk helse.
Fra barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og lederen av brukerrådet til BUPA ved Oslo universitetssykehus meldes det om en allerede anstrengt økonomisk situasjon, der budsjettutviklingen ikke klarer å holde følge med behovet og man er nødt til å holde en rekke stillinger ledig hele eller i deler av det kommende året. Mulighetene for å sette av midler til forløpskoordinatorer er i en slik situasjon små.
Dersom man skaper økte forventninger til kvaliteten på den hjelpen personer innen psykisk helsevern skal få, uten at det følger midler med, vil det kunne skape økt frustrasjon både hos helsepersonell og de som trenger hjelp og behandling.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: De overordnede målene for pakkeforløpene er økt brukermedvirkning og brukertilfredshet, sammenhengende og koordinerte pasientforløp, å unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging, likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor og bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner.

Innføringen av pakkeforløp også innen psykisk helse og rus er et helt sentralt virkemiddel for å oppnå regjeringens mål om å skape pasientens helsetjeneste. Erfaringene fra pakkeforløp innen kreft er meget gode, og jeg har store forventninger til at innføringen av pakkeforløp også innen psykisk helse og rus skal gi gode resultater for disse pasientgruppene. For dette er pasientgrupper som ikke har fått den prioritet som har vært nødvendig.

Som representanten Mørland omtaler i sin begrunnelse for sitt spørsmål, vil de første pasientene kunne henvises til 6 pakkeforløp innen psykisk helse og rus fra januar 2019. Dette vil i følge Helsedirektoratet være:•Utredning og behandling i TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling)

•Utredning og behandling i PHV (psykisk helsevern for voksne)

•Utredning og behandling i PHV (psykisk helsevern for barn og unge)

•Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser

•Spiseforstyrrelser, barn og unge

•OCD (tvangslidelse)

I tillegg vil i følge Helsedirektoratet ytterligere to pakkeforløp bli ferdigstilt i løpet av 2019:

•Gravide og rus

•Samhandlingsforløp, psykisk helse/rus-barnevern (samarbeid med Bufdir)

Videre vil Helsedirektoratet i 2019 starte arbeidet med utvikling av pakkeforløp på følgende områder:

•Familie og rus (forlengelse av gravide og rus)

•Tvang psykisk helsevern ("tiltakspakker" tilsvarende det som er utviklet for somatisk helse og levevaner)

•Spiseforstyrrelser unge voksne opp til 23 år (utvidelse av pakkeforløp for spiseforstyrrelser barn og unge)

•OverdoseHelsedirektoratet vil i løpet av 2019/2020 også avklare hvorvidt det er grunnlag for å utarbeide ytterligere pakkeforløp for samhandlingsforløp ved ROP-lidelser (samtidig psykiske lidelser og rusavhengighet), tvang innen TSB, autismespekterforstyrrelser, angst og depresjon (kommunale tiltak, både for barn og unge og for voksne) samt pakkeforløp for alkoholavhengighet (avhengig av evalueringen av pakkeforløp TSB).

Representanten Mørland tar opp spørsmålet om behov for ekstra ressurser for gjennom-føringen av pakkeforløp innen psykisk helse og rus. Pakkeforløp er et viktig virkemiddel for å oppnå en bedre helsetjeneste for pasientene og vil derfor være i tjenestenes egen interesse å lykkes med gjennomføringen. Et avgjørende element i dette er at tjenestene er i stand til å samarbeide og samordne seg på en bedre måte enn i dag, innenfor de økonomiske rammene som stilles til rådighet for de regionale helseforetakene. De regionale helseforetakene fikk i 2018 i oppdrag å implementere pakkeforløpene for psykisk helse og rus. Jeg har stilt krav om å øke ressursbruken og aktiviteten innenfor psykisk helse og rusbehandling. Den såkalte "gylne regel". Ingen av helseregionene har til nå innfridd dette kravet fult ut. Jeg ser på pakkeforløpene som et nytt verktøy også for å innfri kravene i den gylne regel. I mine oppfølgingsmøter med helseregionene er det en klar forventing fra meg at helseregionene bidrar til at nødvendig ressurser blir prioritert for å lykkes i arbeidet ved å innføre pakkeforløpene.