Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:288 (2018-2019)
Innlevert: 05.11.2018
Sendt: 06.11.2018
Svart på: 14.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I svar på spørsmål av 19. oktober 2018 så opplyser Statsråden om at samtaler med personer satt under vergemål "gjennomføres i mindre grad enn […] antatt.
Kan jeg be om at det opplyses om hvor stor andel av de som blir satt under vergemål får en slik samtale, og hvorvidt den er på telefon eller ansikt til ansikt og at andelen fordeles på de ulike kategoriene statsråden selv lister opp?

Grunngiving

Fra Hedmark fylkesmann årsrapport for 2017 som er det aktuelle fylket. Rapporten ligger tilgjengelig her:
https://styringsportalen.fylkesmannen.no/2017/arsrapporter/fmhe/

"Vergemålområdet var utfordrende også i 2017, blant som følge av redusert bevilgningen på området. Dette førte til at vi måtte nedbemanne og hadde færre saksbehandlere til å følge opp alle oppgavene på feltet. Vi leverte likevel innenfor resultatmålene på de høyest prioriterte områdene. Vi mener at kvaliteten på behandlingen av enkeltsakene har vært tilfredsstillende, bl.a. ut fra at vi fikk medhold i de fleste klager som har vært behandlet av Statens sivilrettsforvaltning. Vi måtte også dette året ned-/bortprioritere flere oppgaver, bl.a. service, opplæring av verger, behandling av søknader om arv og gave, odelssaker, kontroll av kapitalforvaltning. Fylkesmannen utførte kontroll av alle vergeregnskapene i det sentrale uttrekket fra Statens sivilrettsforvaltning. På bakgrunn av manglende innlevering av fullstendige regnskap, og bekymringsmeldinger, ble det ført tilsyn med verger også ut over den nevnte regnskapskontrollen. Disse sakene har vært både arbeidskrevende og tidkrevende. I flere saker endte det opp med at vi måtte bytte verge. Vi hadde relativt god tilgang på verger også i 2017, men bildet synes imidlertid å ha endret seg noe. Vi vil derfor framover legge større vekt på arbeidet med å rekruttere nye verger."

"Embetet har også i 2017 søkt å videreutvikle en god førstelinjetjeneste på vergemålsområdet. Arbeidsbelastningen har imidlertid vært stor. Embetet måtte redusere antall årsverk fra 11,8 til 8,3 ved blant annet at ansatte på engasjement måtte slutte."

"3.5 Samlet vurdering av måloppnåelse i forhold til samfunnsoppdraget og regnskapsresultat
Embetet løser samfunnsoppdraget på en god måte.
Vergemålsområdet er allikevel utfordrende på grunn av redusert finansiering i 2017."

Tor Mikkel Wara (FrP)

Svar

Tor Mikkel Wara: Samtaler mellom saksbehandler hos fylkesmannen og den det er aktuelt å opprette vergemål for, er en viktig del av en helhetlig saksutredning ved opprettelse av vergemål.

Det er så langt i 2018 opprettet nesten 5700 vergemål, og det er registrert gjennomført samtale i 37 prosent av sakene. Statens sivilrettsforvaltning sendte et oppfølgingsbrev til fylkesmennene etter første tertial 2018. Der fremhevet de at samtaler skal gjennomføres med mindre det anses formålsløst eller umulig. De presiserte samtidig at en legeerklæring hvor det framgår at en person er vurdert som ikke samtykkekompetent, ikke alene er grunnlag for at det ikke skal gjennomføres samtale. Utviklingen har vært positiv i løpet av året, og hittil i tredje tertial er det registrert gjennomført samtale i 44 prosent av sakene.

Vi har i dag ikke tall på hvordan andelen fordeles mellom de ulike kategoriene, men vi vil innhente det for 2019. Tilbakemeldingene fra fylkesmennene viser at de vanligste årsakene til at samtaler ikke gjennomføres, er at fylkesmannen ikke får tak i vedkommende til tross for flere forsøk, at den som trenger verge ikke ønsker å snakke med fylkesmannen eller at det vurderes at vedkommende ikke er i stand til å forstå hva vergemål dreier seg om.

Det foreligger ikke statistikk på andelen samtaler som gjennomføres henholdsvis per telefon, ved et møte med vedkommende eller begge deler. Vi vet imidlertid at noen samtaler skjer ved et personlig møte, men de fleste samtalene skjer per telefon. I noen tilfeller følges telefonsamtalen opp med et personlig møte hvis det vurderes nødvendig for å få saken tilstrekkelig opplyst.

Til slutt minner jeg om de tiltakene som ble redegjort for i mitt svar 19. oktober 2018 på spørsmål nr. 114 til skriftlig besvarelse. Jeg har tro på at disse tiltakene, ikke minst arbeidet med samtalemetodikk, vil gjøre samtaler til et enda mer verdifullt virkemiddel i tiden fremover, for ytterligere å styrke vergemålsordningen.