Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:289 (2018-2019)
Innlevert: 05.11.2018
Sendt: 06.11.2018
Svart på: 09.11.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Et formål med bostøtte har vært å gjøre det mulig for varig vanskeligstilte, som uføre, å beholde eid bolig. Svært mange har nå mistet bostøtte og inntektsgrensene er svært lave. Mange må be om sosialhjelp. I Navs veiledning til Lov om sosiale tjenester står det at eiendeler av en viss verdi kan kreves solgt dersom disse ikke er nødvendige for søkerens livsopphold.
Vil Nav kunne kreve salg av eid bolig når det søkes om sosialhjelp fordi bostøtten er falt bort?

Grunngiving

På Navs hjemmeside ligger følgende opplysninger:
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/For+kommunen/%C3%B8konomisk-st%C3%B8nad-sosialhjelp

Økonomisk stønad (sosialhjelp) etter loven skal sikre at alle har tilstrekkelige midler til livsopphold, stønaden skal utgjøre et nedre økonomisk sikkerhetsnett. Lov om sosiale tjenester i NAV § 18 er en klar rettighetsbestemmelse; de som fyller vilkårene for stønad etter loven, har krav på økonomisk stønad. Årsaken til hjelpebehovet er uten betydning for retten til stønad, men kan få betydning for utmålingen.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Det er riktig at økt brutto uføreytelse som følge av uførereformen vil kunne ha betydning for den statlige bostøtteordningen fra Husbanken. Derfor løper en skjerming innenfor bostøtten fram til 2019 for uføre som hadde bostøtte før uførereformen. Regjeringen har i Prop. 1 S (2018–2019) for Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslått at kompensasjonen blir varig for dem som omfattes.

Uføre kan som andre søke om økonomisk stønad (sosialhjelp) ved behov for økonomisk hjelp for å dekke livsoppholdsutgifter. Dette gjelder uavhengig av om vedkommende mottar bostøtte. Økonomisk stønad er en subsidiær og behovsprøvd ytelse. Dette betyr at søkeren må ha uttømt alle andre reelle alternativer til å dekke utgifter til eget livsopphold. Dette kan for eksempel være å utnytte realiserbare formuesgoder.

Hvis boutgiftene er så høye at tjenestemottakeren ikke vil være i stand til å betjene disse med inntektene vedkommende har (som for eksempel uføretrygd, bostøtte mv.), kan kommunen stille som vilkår for økonomisk stønad at tjenestemottakeren reduserer boutgiftene sine. I enkelte tilfeller kan det imidlertid være åpenbart urimelig å kreve flytting til en rimeligere bolig. Disse vurderingene er en del av den helhetsvurderingen kommunen gjør ved søknad om økonomisk stønad. Å kreve at noen skal selge sin bolig, vil imidlertid høre til sjeldenhetene, med mindre det er opplagt at det er blant alternativene det er rimelig at vurderes.