Skriftleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:352 (2018-2019)
Innlevert: 12.11.2018
Sendt: 13.11.2018
Svart på: 21.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Sylvi Listhaug (FrP)

Spørsmål

Sylvi Listhaug (FrP): Miljødirektoratet konkluderer med at det er urealistisk å få på plass et nytt avfallsdeponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand i Nesset kommune innen 2022. Vil statsråden vrake Raudsand-alternativet til fordel for Brevik på grunnlag av dette?

Grunngiving

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet gitt en faglig vurdering og sammenligning av konsekvensutredningene for etablering av nytt deponi for farlig uorganisk avfall. Brevik i Porsgrunn kommune og Raudsand i Nesset kommune, har vært alternativene Miljødirektoratet har vurdert. Oppdraget ble besvart 31. oktober 2018. Følgende var direktoratets hovedkonklusjoner:
Fjellhaller i Brevik:

• Er godt egnet som lokalitet for etablering av et deponi for uorganisk, farlig avfall ut fra en vurdering av geologiske, hydrologiske og geotekniske forhold.
• Noah AS har en teknologi som er godt dokumentert og testet ut og som vi anser som egnet for behandling av de typer organisk avfall det er nasjonalt behandlingsbehov for.
Under forutsetning av at spørsmålet om betydningen av en sjelden lavart og forholdet til vannforskriften avklares, antar vi at det ut fra de miljømessige forholdene i saken vil være mulig å etablere anlegget innen deponiet på Langøya er fullt i 2022, selv om tiden er svært knapp.
Noah har også mulighet til å strekke mottakskapasiteten for eksisterende deponi fram til 2024, for å tilrettelegge for deponering i Brevik.
Fjellhall i Raudsand:
• I Raudsand har ikke Miljødirektoratet fått nok informasjon om geologiske, hydrologiske og geotekniske forhold i saken til at det er grunnlag for å vurdere om fjellhallene i Raudsand vil være egnet for etablering av et deponi for uorganisk, farlig avfall.
• Det fremkommer heller ikke klart av dokumentene om Bergmesteren Raudsand AS vil ha en teknologi som er egnet for å behandle de typer uorganisk farlig avfall som det er nasjonalt behandlingsbehov for.
• Behandlingsmetoden, Halosep, er lite utprøvd. Det er per i dag uklart om den vil fungere på alle de avfallsfraksjonene den er planlagt for.
• Det er heller ikke klart om den alternative behandlingsmåten for annet uorganisk avfall enn flyveaske og avfallssyre, vil være i tråd med avfallsregelverket.
• Ettersom det gjenstår en god del miljømessige utredninger av fjellhaller og uttesting av planlagte behandlingsmetoder, mener
Miljødirektoratet det blir urealistisk å få anlegget på plass til 2022.

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen: Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet vurdert egnethet av Dalen gruve i Brevik og lokaliteten på Raudsand for et nytt deponi, blant annet basert på konsekvensutredningene av tiltakene. Miljødirektoratets vurderinger inngår som en del av kunnskapsgrunnlaget i saken.

Nesset kommune er planmyndighet for den pågående planprosessen om et deponi for farlig avfall på Raudsand i Nesset. Planforslag med konsekvensutredning har vært på høring. Det er kommunen som skal ta stilling til fastsettelse av reguleringsplanen, og staten har ingen rolle i dette arbeidet.

Klima- og miljødepartementet vurderer nå videre prosess for å sikre behandlingskapasitet for farlig avfall. Det er ikke tatt noen beslutning om eventuell videre statlig involvering i saken.