Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:813 (2018-2019)
Innlevert: 25.01.2019
Sendt: 28.01.2019
Svart på: 31.01.2019 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

Siv Mossleth (Sp)

Spørsmål

Siv Mossleth (Sp): Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn er rekna som rovvilt.
Mener ministeren at det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn, sett i perspektiv av den todelte målsetninga som er tydelig på at det skal sikres en fortsatt og allsidig bruk av utmarksressursene og levende lokalsamfunn?

Grunngiving

Det er den nye mat- og landbruksministerens syn på denne saken jeg ønsker å få belyst. Siden Bollestad er ansvarlig for saker som gjelder beitenæringa, ønsker jeg svar fra henne.

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Svar

Olaug Vervik Bollestad: Nasjonal rovviltpolitikk er nedfelt gjennom Stortingets behandling av fire stortingsmeldingerfra 1992 til den siste Meld. St. 21 (2015-2016) Ulv i norsk natur, samt rovviltforliket i 2011 (Representantforslag 163 S (2010-2011)). Her gis det nærmere føringer for hvordan

rovviltforvaltningen skal innrettes for å nå den todelte målsettingen om rovvilt og beitebruk med lavest mulig konfliktnivå, herunder prinsippet om differensiert forvaltning mellom prioriterte rovviltområder og prioriterte beiteområder. Regjeringen følger opp vedtatt politikk ved å legge til rette for måloppnåelse både for konkrete regionvise bestandsmål for rovviltartene og for næringsmessig utnyttelse av utmarksbeitene. Det er Klima- og miljødepartementet som har ansvar for dette politikkområdet som også har konsekvenser for beitebruken, særlig med sau og rein. For å sikre best mulig både miljøfaglig og jordbruksfaglig grunnlag for rovviltnemndenes forvaltningsplaner, vil regjeringen foreslå å endre rovviltforskriften slik at Landbruksdirektoratet på lik linje med Miljødirektoratet, gjør en overordnet vurdering av forvaltningsplaner før de endelig vedtas i rovviltnemndene. I plattformen fra Granavolden har regjeringspartiene også understreket at vi ønsker å drive en rovviltforvaltning som sikrer en tydelig geografisk differensiering mellom rovvilt og beitedyr. Dette er viktig for å gi størst mulig forutsigbarhet for beitebruk i de områdene som er prioritert til dette i de regionale forvaltningsplanene.