Skriftleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helseministeren

Dokument nr. 15:904 (2018-2019)
Innlevert: 05.02.2019
Sendt: 06.02.2019
Svart på: 15.02.2019 av helseministeren Bent Høie

Sylvi Listhaug (FrP)

Spørsmål

Sylvi Listhaug (FrP): Kan helseministeren forsikre om at barn og unge under 18 år med hjerneskade også fremover skal ha mulighet til å velge mellom ulike habiliteringsprogram, også utenlandske, og at personer med hjerneskade over 18 år skal kunne fortsette å bruke dem?

Grunngiving

Beslutningsforum fattet 25.09.2017 vedtak om avvikling av de fire utenlandske metodene Advanced Bio- Mechanical Rehabilitation, Institutes for the Achievement of Human Potential program, Family Hope Center program og Kozijavkin- metoden som benyttes som habiliteringsprogram for personer med hjerneskade. Det er positivt at man setter i gang et arbeid for å styrke tilbudet av intensive habiliteringsprogram for barn og unge med hjerneskade i Norge, og at man senere vil se på tilbudet også for dem over 18 år. Men dette må ikke bety at muligheten til å velge andre tilbud, også utenlandske, faller bort.
Vedtaket har skapt uro blant personer med hjerneskade som følger disse programmene og deres familie. De er redd for å miste et tilbud de er fornøyd med. Selv besøkte jeg Arne Martin i Stryn som har fulgt en av disse metodene i en rekke år. En viktig verdi for regjeringen er valgfrihet og målet er at dette styrkes, ikke svekkes.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Representanten Listhaug refererer i sitt spørsmål til vedtaket i Beslutningsforum for nye metoder 25.09.2017. På bakgrunn av dette vedtaket bestemte de regionale helseforetakene å oppnevne en prosjektgruppe som blant annet skal kartlegge dagens tilbud i Norge og Norden og vurdere behovet for utvidete tilbud om intensive habiliteringstilbud til barn og unge i alderen 0-17 år. Prosjektgruppen skal anbefale innhold, kapasitet og organisering av tilbudet i Norge. Arbeidet ledes av Helse Sør-Øst RHF. Prosjektgruppen er delt inn i en arbeidsgruppe, referansegruppe og forskningsgruppe. Brukerne av de utenlandske behandlingsprogrammene og flere pasientorganisasjoner er representerte i prosjektarbeidet.

Helse- og omsorgsdepartementet mottok høsten 2018 henvendelse fra noen av brukerrepresentantene om utilstrekkelig brukerrepresentasjon og bekymring for arbeidet i prosjektgruppen. Departementet sa i svaret til brukerrepresentantene at vi ville be Helse Sør-Øst RHF om å sikre at synspunktene til dem som har eller har hatt barn i behandlingsoppleggene fremkommer i prosjektgruppens endelige rapport.

Det er etter vedtaket i Beslutningsforum ikke foretatt endringer i tilbudet om habiliteringsprogram i utlandet. Departementet er informert om at prosjektrapporten etter planen vil være klar ca. 1. mai. Prosjektgruppens utredning vil være den første samlete vurderingen av hva som skal til for å bygge opp et bedre tilbud i Norge om intensiv rehabilitering for barn og unge med hjerneskader.

I den politiske plattform fra Granavolden sier regjeringen at vi vil sikre at foreldre fortsatt skal ha mulighet til å velge mellom ulike tilbud innen intensiv trening og rehabilitering av barn.

Etter min vurdering vil utredningen, med innspill fra brukere, fagpersoner og forskere, kunne bli en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for å vurdere hvordan en slik valgfrihet kan utformes.

Jeg vil legge til grunn at de som allerede har etablert et behandlingsopplegg med utenlandske tilbud i denne ordningen, får videreført dette hvis de ønsker det.