Skriftleg spørsmål fra Seher Aydar (R) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1791 (2018-2019)
Innlevert: 06.06.2019
Sendt: 06.06.2019
Svart på: 14.06.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Seher Aydar (R)

Spørsmål

Seher Aydar (R): Hvordan mener samferdselsministeren det er en bedre løsning å utvide en motorvei på strekningen Ramstadsletta-Drengsrud med et prosjekt som gir stor negativ samfunnsnytte og så sende bompengeregning til innbyggerne framfor å skrinlegge prosjektet og heller styrke kollektivforbindelsene i det samme området?

Grunngiving

En pendler fra Asker må om seks år ut med anslagsvis 27.600 kroner i året for å kjøre på ny E18 inn til Lysaker.
I VG 28. mai vil samferdselsminister Jon Georg Dale verken avkrefte eller bekrefte at planlagt pris på disse bompasseringene vil gå ned.
Samfunnsøkonomiske beregninger viser at for hver krone som investeres i denne motorveien, kan vi tape 30-40 øre. Samlet negativ samfunnsnytte for strekningen Ramstadsletta-Drengsrud er på 37 milliarder kroner, jf. beregninger knyttet til Nasjonal Transportplan 2018-2029.
Det er beregnet at kollektivprosjekter i hovedstadsområdet skal ha større samfunnsmessig nytte.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: E18 Vestkorridoren er eit viktig prosjekt. Utfordringane på strekninga E18 Ramstadsletta-Drengsrud er knytt til høg trafikk (om lag 50-80 000 køyretøy pr. døgn), støy- og luftforureining, punktlegheit for kollektivtrafikken og barriereverknader, spesielt i områda rundt Sandvika og Asker. Det er gang- og sykkelvegnett langs delar av strekninga, men kvaliteten varierer.

Utbygginga av E18 i Vestkorridoren skal gi betre framkomst og flyt for næringstrafikken. Den skal sikre god framkomst for syklistar og bussar fram til knutepunkt, parallelt med E18. Den nye løysinga skal redusere både barriereverknader og støy- og luftforureining, mellom anna med ny kopling til E16 mot Hønefoss i Sandvika. Vidare skal utbygginga legge til rette for byutvikling i mellom anna Asker sentrum og Holmen.

Statens vegvesen sine førebelse vurderingar viser ein positiv netto nytte pr. budsjettkrone på omlag 0,25 kr for heile utbygginga. Prosjektet er dermed, stikk i strid med spørsmålsstillaren sin påstand, faktisk samfunnsøkonomisk lønnsamt. Det må likevel understrekast at dette er eit førebels og forenkla reknestykke.

Eg er oppteken av at den samla bompengebelastninga ikkje blir for stor i dei einskilde byområda, og eg vil derfor sjå nærare på ulike måtar som vil kunne få ned belastninga for trafikantane.

Kollektivtransport er eit fylkeskommunalt ansvarsområde, men staten bidreg likevel gjennom arbeidet med bymiljøavtale og byvekstavtale med store midlar til kollektivprosjekt og -tiltak innanfor det lokale ansvarsområdet.