Skriftleg spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:1796 (2018-2019)
Innlevert: 06.06.2019
Sendt: 07.06.2019
Svart på: 14.06.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)

Spørsmål

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp): Gokstadskipet forfaller, skriver NRK 6.juni. Statsråden er godt kjent med at situasjonen har lenge vært svært alvorlig og prekær for vikingskipene. Siste undersøkelser av Gokstadskipet viser at det forfaller stadig mer. Blir det ikke tatt grep snarest så vil det i ytterste konsekvens bety at en verdifull og viktig nasjonalskatt går tapt. Regjeringen har ikke prioritert oppstarsbevilgning til nytt vikingskipmuseum i RNB.
Hva vil statsråden gjøre i nærmeste framtid for å redde Gokstadskipet fra ytterligere forfall?

Iselin Nybø (V)

Svar

Iselin Nybø: Jeg vil først igjen understreke at skipene og samlingene ved Vikingtidsmuseet på Bygdøy er unike skatter og vår viktigste verdensarv. Denne arven skal vi ta vare på. Derfor har regjeringen i Granavolden-plattformen slått fast at vi vil starte arbeidet med bygging av nytt vikingtidsmuseum.

Det er Universitetet i Oslo (UiO) som har det løpende ansvaret for sikring av samlingen som også inkluderer Gokstadskipet. Jeg forutsetter at UiO tar dette ansvaret inntil nybygget kommer på plass. Det foregår mange aktiviteter for å utvikle og forske på metoder for forsvarlig bevaring og sikring av samlingene. Siden 2012 er det benyttet 85 mill. kroner til prosjektering av byggeprosjektet og ytterligere 15 mill. kroner til sikringsprosjektet som er en del av dette. Videre har forskningsprosjektet Saving Oseberg fått tildelt 40 mill. kroner siden 2015.

Prosessen rundt byggeprosjektet har gått så raskt som det er forsvarlig i denne type prosjekter, fra konseptvalget ble tatt i 2013 til kvalitetssikring av prosjektet høsten 2018. En ytterligere prosjekterings- og byggeperiode for dette prosjektet er anslått til 3-4 år. Statsbygg, Universitetet i Oslo, Kulturhistorisk museum og ekstern kvalitetssikrer har gjennomført viktige forarbeider. Dette utgjør et solid grunnlag for å ta stilling til videre fremdrift. Byggeprosjektet har en forventet kostnad på inntil 2 mrd. kroner. Dette er en betydelig investering som det er naturlig å ta stilling til i det ordinære statsbudsjettet.