Skriftleg spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1797 (2018-2019)
Innlevert: 06.06.2019
Sendt: 07.06.2019

Øystein Langholm Hansen (A)

Spørsmål

Øystein Langholm Hansen (A): Statens vegvesen har, for lang tid siden, sendt ferdig utredning om trasèvalg for E39 Stord-Bokn til samferdselsdepartementet. Når har statsråden planlagt å sende denne saken ut på høring?

Grunngiving

På et spørsmål fra representanten Hege Haukeland Liadal, innlevert den 6/10-2016, besvart av samferdselsminister Solvik-Olsen den 7/10-2016, svarte statsråden at han ville avvente Vegdirektoratets vurderinger før han ville ta stilling til en søknad om å forskuttere utbygging av Aksdalkrysset, på E134/E39. Nå er det ikke lenger anledning til å forskuttere, men de lokale myndighetene venter utålmodig på at strekningen kommer ut på høring. Senest på en veikonferanse i Aksdal i mars i år, ble det fra Statens Vegvesen, v/direktør Moe Gustavsen, trukket fram hvor viktig det var at saken ble sendt ut på høring. I Tysvær kommune, og andre kommuner i regionen, står viktige utbygginger og avklaringer på vent inntil trasèvalg for E39 er avklart. Regionen det gjelder, Haugalandet, er i sterk vekst, med stor næringsutvikling og havnedrift. Derfor haster det med en avklaring om trasèen.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Samferdselsdepartementet har ved brev av 27. august 2018 frå Vegdirektoratet motteke Statens vegvesens utkast til statleg planprogram og silingsrapport til planprogrammet for E39 Bokn – Sveio for vurdering. Eg har hatt behov for å bruke noko meir tid enn venta til behandlinga av saka. Dette heng m.a. saman med at planstrekninga det er snakk om, ligg i nærleik til andre pågåande plansaker som m.a. planarbeidet for E39 Stord - Os.

Det vil vere Kommunal- og moderniseringsdepartementet som tek stilling til om etaten sitt planprogram og silingsrapport for E39 Bokn – Sveio kan leggjast til offentleg ettersyn.

Samferdselsdepartementet tek sikte på å sende ei tilråding til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om saka ila kort tid. Statens vegvesen vil legge planprogram og silingsrapport for E39 Bokn – Sveio ut på høyring så snart det vert gitt klarsignal for dette.