Skriftleg spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til digitaliseringsministeren

Dokument nr. 15:1798 (2018-2019)
Innlevert: 06.06.2019
Sendt: 07.06.2019
Svart på: 18.06.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

Øystein Langholm Hansen (A)

Spørsmål

Øystein Langholm Hansen (A): Kan statsråden begrunne hvorfor man ikke, i sitt oppdragsbrev til Nasjonal Kommunikasjonsenhet (Nkom) vedrørende "kvalifikasjonsprosjektet- videre arbeid på grunnlag av Nkoms rapport", ber om at det i arbeidet med høringsutkast til ny autorisajonsforskrift, utredes lovregulering av faget telekommunikasjonsmontør?

Grunngiving

Vi blir mer og mer avhengige av pålitelige kommunikasjonsnett og elektroniske kommunikasjonstjenester som forutsetning for å møte fremtidige teknologier og tjenester i samfunnet. Det vil derfor være viktig med kvalifikasjonskrav, både for den som er faglig ansvarlig, og for de som faktisk utfører installasjonen. Hensikten med dette vil være å redusere både risiko og sårbarhet tilknyttet kommunikasjonsbehov, spesielt for samfunnskritiske tjenester.
I oppdragsbreevt til Nkom, datert 26.02.19, er det ingen presisering av at det bør stilles slike kvalifikasjonskrav til den som utfører installasjonene. Den mest hensiktmessige måten å formulere et slikt krav på, er å stille krav om relevant fagbrev for å kunne jobbe på ekom-anlegg, der det kreves autorisasjonfor faglig ansvarlig. Dette er på lik linje med slik som DSB stiller krav i sin kvalifikasjonsforskrift om at elektroforetak kun kan bruke kvalifisert personlee med fagbrev for selvstendig arbeid på elektrisk anlegg og utstyr.

Nikolai Astrup (H)

Svar

Nikolai Astrup: Det er viktig at installasjon og vedlikehold av ekomnett gjennomføres med god kvalitet og med godt fagarbeid. Norske myndigheter finner derfor grunn til å stille kvalifikasjonskrav til virksomheter som utfører slikt arbeid.

Rapporten «Kvalifikasjonsprosjektet - Anbefaling om revidert autorisasjonsordning for installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett» ble utarbeidet av en bredt sammensatt arbeidsgruppe ledet av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Arbeidsgruppen bestod i tillegg til Nkom av Telenor og Telia (ekomtilbydere), Entra (bygningseier), Relacom (ekomentreprenør), Noralarm (alarmbransjens forening), Nelfo (landsforening for el- og ekominstallatører), Foreningen Norske Låsesmeder, EL og IT Forbundet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Arbeidsgruppens samlede anbefaling var å videreføre kvalifikasjonskravene i gjeldende autorisasjonsforskrift. Det var ikke en del av arbeidsgruppens mandat å vurdere en lovregulering av faget telekommunikasjonsmontør.

Kvalifikasjonskrav for den som installerer og vedlikeholder ekomnett, er regulert i gjeldende autorisasjonsforskrift, jf. § 4 «Personellets kompetanse skal kunne dokumenteres, for eksempel dokumentasjon av utdanning, fagbrev, sertifikater, kurs osv. …» og § 6 «Virksomheten skal kunne dokumentere at montør som benyttes for installasjons- og vedlikeholdsoppgaver, har relevant fagkompetanse, jf. § 4 annet ledd.» I tillegg stilles det spesifikke krav til utdanning og praksis for kvalifisert person. Samlet sett sørger disse kravene for at installasjonsarbeid utført av autoriserte virksomheter holder god standard, og kravene har over tid resultert i at Norge har et godt utbygd ekomnett med høy kvalitet.

Autorisert virksomhet skal ha en heltidsansatt kvalifisert person med utdanning og praksis som sikrer at virksomheten har nødvendig kompetanse. Videre er autorisert virksomhet ansvarlig for at alt installasjons- og vedlikeholdsarbeid utføres med faglighet i henhold til gjeldende krav. Virksomheten plikter å utarbeide dokumentasjon over utført arbeid, og utstede en samsvarserklæring, som beskriver arbeidet som er utført og hvilke forskrifter. standarder og spesifikasjoner som er fulgt.

Med bakgrunn i erfaringen vi har med autorisasjonsordningen for installatører i Norge og arbeidsgruppens samlede anbefaling, så fremstår det som unødig krevende å fastsette særnasjonale regler for alt personell som utfører installasjon, i form av eksempelvis krav om fagbrev for montører.

Norge har gjennom mange år vært avhengig av utenlandsk arbeidskraft for å kunne bygge ut ekomnett som samfunnet har behov for. Telekommunikasjonsmontør er ikke et lovregulert yrke i Europa, og det har heller ikke vært stilt særkrav om dette i Norge.

Anbefalingene i rapporten «kvalifikasjonsprosjektet» vil bli vurdert opp mot aktuelle endringer i markedet og nye innspill fra aktørene, før en ny kvalifikasjonsforskrift sendes på høring.