Skriftleg spørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til justis- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:1803 (2018-2019)
Innlevert: 07.06.2019
Sendt: 07.06.2019
Svart på: 13.06.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Maria Aasen-Svensrud (A)

Spørsmål

Maria Aasen-Svensrud (A): Når mener justisministeren at regjeringens eget forslag og stortingets vedtak om en ny nasjonal forsterket felleskapsavdeling kan stå klar ved Ila fengsel og forvaringsanstalt?

Grunngiving

Regjeringen har bevilget 18.3 millioner kroner til å etablere en nasjonal forsterket felleskapsavdeling ved Ila fengsel og forvaringsanstalt. Det uttalte målet er at avdelingen skal bidra til å forebygge og hindre langvarig isolasjon for innsatte med alvorlige psykiske lidelser.
Siden 2014 har et ressursteam ved Ila fengsel arbeidet for å hindre isolasjon av innsatte med alvorlig psykiske lidelser, dette har gitt positive resultater for denne gruppen innsatte.
Regjeringen uttalte i forbindelse med statsbudsjettet for 2019 at de ønsket å bedre de bygningsmessige forholdene og styrke den helsefaglige bemanningen for de innsatte, for på denne måte å styrke arbeidet som i dag gjøres ved Ila.
Et annet uttalt mål fra daværende justisminister Wara var at regjeringen med dette ønsket å redusere bruken av isolasjon. Videre ble det uttalt at dette tiltaket ville gi et varig tilbud for en gruppe innsatte med helt spesielle behov på grunn av sin psykiske helse. De innsatte skulle kunne motta nødvendig psykisk helsehjelp på en forsvarlig måte.
Den nye avdelingen skulle gi et tilbud for opptil 6 innsatte og skulle ha ekstra høy bemanning fra kriminalomsorgen og helsevesenet.
Målet var at det bygningsmessige arbeidet skulle stå klart innen 2020 for så at den helsefaglige ekspertisen skulle kobles på.
Undertegnede besøkte i våres Ila fengsel og forvaringsanstalt. Med stor undring ble det da observert at arbeidet med den nye avdelingen slett ikke var igangsatt. De ansatte uttrykte bekymring over om prosjektet var satt på hold, i påvente av andre bygge-prosjekter ved Ila.
Fra stortingets side har det over tid og ved flere anledninger blitt uttrykt en sterk bekymring for situasjonen rundt de alvorlig psykisk syke som i dag sitter i fengsel. Derfor ble regjeringens initiativ berømmet fra stortingets talerstol i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2019, det var også en samstemt forståelse at det hastet med å få på plass et tilstrekkelige faglig og godt tilbud til denne gruppen innsatte.

Jøran Kallmyr (FrP)

Svar

Jøran Kallmyr: Arbeidet med å etablere den nasjonale forsterkede fellesskapsavdelingen for innsatte med psykiske lidelser er igangsatt. Avdelingen var opprinnelig planlagt etablert ved avdeling H ved Ila fengsel og forvaringsanstalt. Det har siden vist seg at denne avdelingen ikke tilfredsstiller hensynet til nødvendige lokaler for helsepersonell. Dette har medført at prosjektet er noe forsinket i startfasen.

Kriminalomsorgsdirektoratet ser nå på alternativ plassering internt ved fengselet. Jeg har fått forsikringer om at det arbeides for raskest mulig etablering av avdelingen og er trygg på at det arbeides for å oppnå best mulig sluttresultat, til gode for innsatte med psykiske lidelser. Jeg vil for øvrig komme tilbake til saken på egnet måte.