Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1811 (2018-2019)
Innlevert: 07.06.2019
Sendt: 07.06.2019
Svart på: 13.06.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Marit Knutsdatter Strand (Sp)

Spørsmål

Marit Knutsdatter Strand (Sp): Merkur-ordninga holder liv i nærbutikker og lokalsamfunn med store avstander. Merkur-styret har poengtert at formålet er viktigere enn tildelingsreglene, der det er særskilte behov for støtte. Nærbutikken Nørstelien i Nordre land har fått støtte tidligere, men har fått avslag på søknad om støtte til nødvendige tiltak for videre drift knytta til kontantstrøm.
Hva gjør at denne butikken har blitt omfatta av Merkur-ordninga før, men ikke får støtte nå, samtidig som det er økt behov for sikker håndtering av kontanter?

Grunngiving

Nærbutikken Nørstelien i Nordre land ble kåra til årets nærbutikk i Hedmark og Oppland høsten 2018.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Merkur-programmet er et viktig og populært redskap i regjeringens regional- og distriktspolitikk. Det har vært stor etterspørsel etter de økonomiske virkemidlene Merkur-programmet har de siste årene. I 2017 strammet derfor departementet inn praktiseringen av unntakssaker. Hensikten var å sikre at midlene Stortinget hadde bevilget til Merkur-programmet skulle strekke til gjennom året. Nærbutikken Nørstelien i Nordre land har under ti km til nærmeste innkjøpsalternativ. De har derfor tidligere fått støtte etter at styret for Merkur-programmet har innvilget unntak fra hovedregelen mht avstand.

Vi har imidertid sett at en absolutt grense på 10 km slår uheldig ut for en del distriktsbutikker og deres lokalsamfunn. I tillegg er de økonomiske rammene for Merkur-programmet betydelig økt de siste årene. Bevilgningen ble økt med 10 millioner kroner i statsbudsjettet for 2019, og samlet bevilgning i år er 59,7 millioner kroner.

Vi har derfor startet arbeidet med å justere forskriften for Merkur-programmet, slik at butikker med mellom 5 og 10 km avstand – og hvor det foreligger særlige grunner til det – kan få investeringsstøtte fra Merkur-programmet.

Forskriften er på høring nå, med høringsfrist til 26. Juli. Vi tar sikte på at endringene skal tre i kraft i løpet av august. Vi ser at Merkur-programmet er et treffsikkert virkemiddel for butikker i de minste lokalsamfunnene, og vi arbeider for at støtteordningene i Merkur-programmet skal treffe disse butikkene best mulig.