Skriftleg spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1819 (2018-2019)
Innlevert: 07.06.2019
Sendt: 11.06.2019

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Kan statsråden gi konsesjon til utbygging av NorthConnect-kabelen dersom det gir høyere strømpris i Norge?

Grunngiving

Teknisk ukeblad skriver torsdag 6. juni at regjeringen har bedt NVE om å utsette avgjørelsen om bygging av en ny strømkabel til Skottland. Videre skriver Teknisk ukeblad at «NVEs vurdering av en eventuell ny strømkabel til Storbritannia (Northconnect) har siden februar vært varslet å være «like om hjørnet». Nå melder derimot regjeringen om at de har bedt NVE utsette saken til kraftmarkedsanalysen for 2019 er klar.»
Teknisk ukeblad skriver også at «I brevet til NVE skriver Olje- og energidepartementet (OED) at virkninger på kraftmarkedene – herunder strømprisen – er viktig når samfunnsøkonomien i prosjektet skal vurderes».
I NorthConnect sin egen konsesjonssøknad er det anslått at kabelen vil føre til økte strømpriser i Norge.

Kjell-Børge Freiberg (FrP)

Svar

Kjell-Børge Freiberg: For å eie eller drive utenlandsforbindelser som er omfattet av energiloven § 3-1, kreves særskilt konsesjon fra departementet. I henhold energiloven § 4-2 skal det ved vurderingen av om konsesjon bør gis legges vekt på prosjektets samfunnsøkonomiske lønnsomhet, forholdet til eventuelle konkurrerende prosjekter og transparente og ikke-diskriminerende hensyn for øvrig.

I konsesjonsbehandlingen av utenlandsforbindelser gjennomgås alle samfunnsmessige nyttevirkninger og kostnader ved prosjektet både for produsenter og forbrukere. Kun prosjekter som vurderes å være samfunnsøkonomisk lønnsomme samlet sett kan tildeles konsesjon. Hvorvidt strømprisene i gjennomsnitt går opp eller ned som følge av at en utenlandsforbindelse etableres, er et moment i en helhetlig vurdering av de samlede virkningene, men er ikke alene tilstrekkelig for at det kan gis eller ikke gis konsesjon.