Skriftleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1823 (2018-2019)
Innlevert: 07.06.2019
Sendt: 11.06.2019
Svart på: 18.06.2019 av landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Kan statsråden avklare om det i saka om pelsdyrbønder er gitt lovnader internt om korleis ein skal fylgje opp den reelle gjeldssituasjonen og kva lovnader er i så fall gitt?

Grunngiving

På Aftenbladet.no 7. juni 2019 står følgende i et intervju med Terje Halleland (Frp):

«– Jeg er enig i at avtalen er klønete formulert på dette med gjeldssituasjonen og bokført verdi. Det hadde vært mulig å formulert seg slik at man hadde unngått den usikkerheten som nå er skapt, sier Halleland.
– Jeg regner likevel med at det skal kompenseres ut fra den reelle gjeldssituasjonen.
– Du regner med?
– Jeg har stilt konkrete spørsmål i tilknytning til gjeldssituasjon og bokført verdi, og har fått bekreftet internt at den individuelle situasjonen i hver enkelt pelsdyrgård vil bli tatt hensyn til.
– Er du enig i at det burde være unødvendig å komme med muntlige spørsmål og avklaringer etter at en skriftlig avtale er presentert på Stortinget?
– Ja, det er muntlige avklaringer som har vært nødvendig for å presisere hva som ligger i den skriftlige enigheten. Basert på de avklaringene, regner jeg med at reelle verdier skal kompenseres. Jeg vil derfor støtte avtalen slik den ligger nå, sier Halleland.»

Av omsyn til Stortinget si handsaming av prp 99 l (2018-2019) er det ynskjeleg med svar i løpet av onsdag 12. juni.

Olaug V. Bollestad (KrF)

Svar

Olaug V. Bollestad: Kompensasjonsordningen som er foreslått i Prop. 99 L (2018-2019) Lov om forbud mot hold av pelsdyr, omfatter kompensasjon med utgangspunkt i bokført verdi av ikke-realiserbar kapital som er brukt i pelsdyrvirksomheten, supplert med et tillegg beregnet ut fra antall avlstisper.

Det kan etter individuell vurdering gis kompensasjon ut over dette til produsenter som har gjort investeringer etter at Meld. St. 8 (2016-2017) ble behandlet i Stortinget, men før 15. januar 2018. I tillegg kommer kompensasjon for utgifter til riving og opprydding.

Det kan framstå som noe uklart hva spørsmålsstiller legger i begrepet "den reelle gjeldssituasjonen". Mener en her all gjeld med pant i det aktuelle gårdsbruket eller kun gjeld som er knyttet til investeringer i selve pelsdyrvirksomheten? Skal en ved fastsettelse av den reelle gjeldssituasjon foreta noen avveiinger mellom lånets løpetid, anvendt regnskapsmessig avskrivingssats og låneobjektets beregnede levetid for å evt vurdere om lånet også kan ha vært brukt til andre formål enn pelsdyrvirksomheten?

Uavhengig av hva en legger i begrepet den reelle gjeldssituasjonen, så kan jeg avkrefte at det er gitt noen "lovnader internt" som går ut over det som fremgår av proposisjonen og Innst. 348 L (2018-2019).