Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

Dokument nr. 15:1821 (2018-2019)
Innlevert: 07.06.2019
Sendt: 11.06.2019
Svart på: 18.06.2019 av helseministeren Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Har Helse Midt Norge RHF (HMN) gjennomført foretaksmøte slik at Helse Møre og Romsdal HF (HMR) nå i realiteten er overstyrt for å realisere nedskjæringsplanen som er nødvendig for å kunne bygge nytt sjukehus på Hjelset?

Grunngiving

I Helseforetakslovens § 16 «Eierstyring. Foretaksmøtets myndighet mv.» heter det:

«Eier utøver den øverste myndighet i foretak i foretaksmøtet. Eier kan ikke utøve eierstyring i foretak utenom foretaksmøte.»

Jeg er gjort kjent med dokumentet «Mandat og roller gruppe HMN», der det kommer fram at Mads E. Berg, leder porteføljekontor - seniorrådgiver eieravdelingen i HMN skal lede en gruppe som skal bistå ledelsen i Helse Møre og Romsdal HF med å sikre gjennomføring av tiltak vedtatt av styret for å komme i økonomisk balanse. Denne gruppen inkluderer bare økonomidirektør Heidi Nilsen fra HMR mens den resterende ledelse, ansatte og tillitsvalgte ved HMR neglisjeres. Nedskjæringsprosessen får dermed ikke tillit i HMR sin organisasjon og tillitsvalgte i HMR er heller ikke med i prosessen.
Denne framgangsmåten betyr etter min mening brudd på § 29 i Hovedavtalen Spekter-LO Stat/Unio hvor det heter:

«Utviklingen av former for medbestemmelse og et bedre arbeidsmiljø i virksomheten vil forutsette en utstrakt desentralisering og delegering av beslutningsmyndighet innen virksomheten, slik at de som arbeider innenfor den enkelte enhet gis større adgang til selv å treffe beslutninger i det daglige arbeid.»

I samme paragraf heter det videre:

«Ved etablering av arbeids-, prosjekt og styringsgrupper innen virksomheten, som ikke er en del av den etablerte faste organisasjonen, bør berørte ansatte sikres reell innflytelse. De tillitsvalgte skal uttale seg om gruppens sammensetning og mandat.»

Dessuten er framgangsmåten etter min vurdering brudd på arbeidsmiljølovens § 15, som blant annet omhandler informasjon og drøfting ved masseoppsigelse.
Hvis denne framgangsmåten aksepteres av statsråden, betyr det derfor etter min mening at dette er i strid med lov og avtaleverk, herunder arbeidsmiljøloven og hovedavtalen.
Helse Møre og Romsdal HF blir nå i realiteten overstyrt av folk fra Helse Midt Norge RHF. Uten gjennomført foretaksmøte vil dette etter min vurdering være i strid med helseforetakslovens § 16.
Dette gir også stor sannsynlighet for at både nedskjæringsprosessen vil mislykkes og at det nødvendige kontinuerlige forbedringsarbeidet i organisasjonen blir umuliggjort. Skal prosessen ha legitimitet i virksomheten, er det helt nødvendig at omstillingen starter opp på nytt og gjennomføres i samsvar med lov og avtaler.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helse Midt-Norge RHF holdt foretaksmøte i Helse Møre og Romsdal HF 13. mai 2019. Av protokollen framgår det at bakgrunnen for møtet var at styremedlem og nestleder May-Helen Molvær Grimstad hadde bedt om fritak fra sitt verv, og i tillegg at styremedlem Nils Kvernmo ble konstituert som administrerende direktør for Helse Møre og Romsdal HF 29. april. Foretaksmøtet oppnevnte derfor to nye styremedlemmer: Lodve Solholm og Gerd Marit Langøy. Ingen andre saker ble behandlet i dette foretaksmøtet.

Helse Møre og Romsdal har hvert år siden etableringen i 2011 hatt negative avvik målt mot økonomisk resultatkrav. For 2019 er det beregnet en økonomisk prognose på -100 mill. kroner i negativt regnskapsresultat, mot et budsjett på -44 mill. kroner. Administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal varslet i styremøte 15. mai at han ville komme tilbake med en styresak med skisse til reduksjon i kostnader for 2019. «Sak 47/19 Plan for kostnadsreduksjon i Helse Møre og Romsdal HF» ble behandlet i styremøtet 12. juni. Det ble der gjort følgende vedtak:"1. Styret for Helse Møre og Romsdal sluttar seg til nivå på omstilling slik som skissert i styresaka.

2. Styret ber adm. direktør utarbeide ein detaljert gjennomføringsplan som sikrar naudsynt framdrift for å forbetre den økonomiske prognosen for 2019.

3. Styret ber adm. direktør gjennomføre ein konsekvensanalyse av tiltaka og sette i verk eventuelle avbøtande tiltak. Styret føresett at gjennomføringsplana blir drøfta med tillitsvalte i tråd med lov- og avtaleverk."Helse Midt-Norge opplyser at det som hjelp i arbeidet med omstilling har blitt etablert et ressursteam som skal bistå ledelsen i Helse Møre og Romsdal med å sikre gjennomføring av tiltak vedtatt av styret for å komme i økonomisk balanse. De skal bistå operative ledere med å utarbeide detaljert framdriftsplan og gjennomføring av denne. Klinikksjef og stabsdirektør er ansvarlig for omstilling og gjennomføring i sin klinikk/avdeling og for å utnevne ansvarlig leder for det enkelte tiltak. Ressursteamet er til disposisjon for tiltaksansvarlig og klinikksjef for å sikre kapasitet til planlegging, gjennomføring og rapportering. Ressursgruppen er opprettet på initiativ fra administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal og innebærer ingen endringer i beslutningsstrukturen i helseforetaket.

Resultatutvikling og status for helseforetakene blir fulgt opp gjennom administrative dialogmøter og det regionale styret får lagt fram statusrapport for hver måned. Styreleder og administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal har også blitt invitert til å gi en nærmere orientering til det regionale styret om status og omstillingsarbeidet i helseforetaket, sist i styremøtet 25. april.

Når det gjelder informasjon om prosessene som er lagt til grunn i omstillingsarbeidet så viser jeg til saksframlegget: https://ekstranett.helse-midt.no/1011/Sakslite%20og%20protokoll/Sak%2047-19%20-%20Plan%20for%20kostnadsreduksjon%20i%20Helse%20Møre%20og%20Romsdal.pdf

Jeg legger til grunn at lov og avtaleverk knyttet til omstilling følges slik det beskrives i saken.