Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

Dokument nr. 15:1821 (2018-2019)
Innlevert: 07.06.2019
Sendt: 11.06.2019
Til behandling

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Har Helse Midt Norge RHF (HMN) gjennomført foretaksmøte slik at Helse Møre og Romsdal HF (HMR) nå i realiteten er overstyrt for å realisere nedskjæringsplanen som er nødvendig for å kunne bygge nytt sjukehus på Hjelset?

Grunngiving

I Helseforetakslovens § 16 «Eierstyring. Foretaksmøtets myndighet mv.» heter det: «Eier utøver den øverste myndighet i foretak i foretaksmøtet. Eier kan ikke utøve eierstyring i foretak utenom foretaksmøte.»

Jeg er gjort kjent med dokumentet «Mandat og roller gruppe HMN», der det kommer fram at Mads E. Berg, leder porteføljekontor - seniorrådgiver eieravdelingen i HMN skal lede en gruppe som skal bistå ledelsen i Helse Møre og Romsdal HF med å sikre gjennomføring av tiltak vedtatt av styret for å komme i økonomisk balanse. Denne gruppen inkluderer bare økonomidirektør Heidi Nilsen fra HMR mens den resterende ledelse, ansatte og tillitsvalgte ved HMR neglisjeres. Nedskjæringsprosessen får dermed ikke tillit i HMR sin organisasjon og tillitsvalgte i HMR er heller ikke med i prosessen.

Denne framgangsmåten betyr etter min mening brudd på § 29 i Hovedavtalen Spekter-LO Stat/Unio hvor det heter: «Utviklingen av former for medbestemmelse og et bedre arbeidsmiljø i virksomheten vil forutsette en utstrakt desentralisering og delegering av beslutningsmyndighet innen virksomheten, slik at de som arbeider innenfor den enkelte enhet gis større adgang til selv å treffe beslutninger i det daglige arbeid.» I samme paragraf heter det videre: «Ved etablering av arbeids-, prosjekt og styringsgrupper innen virksomheten, som ikke er en del av den etablerte faste organisasjonen, bør berørte ansatte sikres reell innflytelse. De tillitsvalgte skal uttale seg om gruppens sammensetning og mandat.»
Dessuten er framgangsmåten etter min vurdering brudd på arbeidsmiljølovens § 15, som blant annet omhandler informasjon og drøfting ved masseoppsigelse.

Hvis denne framgangsmåten aksepteres av statsråden, betyr det derfor etter min mening at dette er i strid med lov og avtaleverk, herunder arbeidsmiljøloven og hovedavtalen.

Helse Møre og Romsdal HF blir nå i realiteten overstyrt av folk fra Helse Midt Norge RHF. Uten gjennomført foretaksmøte vil dette etter min vurdering være i strid med helseforetakslovens § 16.

Dette gir også stor sannsynlighet for at både nedskjæringsprosessen vil mislykkes og at det nødvendige kontinuerlige forbedringsarbeidet i organisasjonen blir umuliggjort. Skal prosessen ha legitimitet i virksomheten, er det helt nødvendig at omstillingen starter opp på nytt og gjennomføres i samsvar med lov og avtaler.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Svaret er enno ikkje tilgjengeleg