Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til statsministeren

Dokument nr. 15:1831 (2018-2019)
Innlevert: 11.06.2019
Sendt: 12.06.2019
Svart på: 18.06.2019 av statsminister Erna Solberg

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): Hatet mot vårt eget urfolk samene har dessverre ikke tatt slutt. Under et grunneiermøte i Selbu nylig innledet Organisasjonen for etnisk og demokratisk likeverd (EDL), en organisasjon som enkelte mener bedriver rasisme. Møtet i Selbu var for grunneiere, men en samisk grunneier ble forsøkt nektet adgang til møtet, og fikk bare komme inn under forutsetning av at vedkommende ikke provoserte de andre ved å ta ordet. Sametinget har enstemmig tatt avstand fra det som skjedde.
Kan jeg be statsministeren også ta avstand fra det som skjedde?

Grunngiving

Sametinget fattet 7. juni 2019 følgende enstemmige uttalelse:

"Sametinget tar sterk avstand fra rasesjekk og propaganda på anti-samisk møte.
Sametinget viser til møtet i Selbu som fant sted den 06.06.19, i regi av Selbu utmarksråd og Roltdalen allmenningsstyre.
Sametinget tar skarpt avstand fra det anti-samiske arrangementet, som synes å ha som formål å spre konspirasjonsteorier og desinformasjon om samer, samiske rettigheter og Sametinget.
Arrangørene sørget ikke for balanserte presentasjoner eller kritiske perspektiver, men valgte å bare slippe til noen ekstreme røster som innledere. De er tilknyttet en organisasjon som kalles Etnisk og demokratisk likeverd, men det demokratiet og det likeverdet de forfekter, den har ikke plass for urfolks eksistens, rettigheter eller framtid.
Sametinget reagerer videre sterkt på at en samisk grunneier ble forsøkt nektet adgang til møtet, og bare fikk delta på den betingelse at vedkommende ikke provoserte andre møtedeltakere ved å ta ordet. En slik rasesjekk hører ikke hjemme i et moderne samfunn.
Et slikt arrangement bidrar til forverring av debattklimaet knyttet til samiske saker i det sørsamiske området. Utestenging og knebling av samiske stemmer, bevisst fordreining og feilinformasjon fremmer bare fordommer og rasisme.
Sametinget stiller seg meget kritisk til at denne form for rasisme mot samer fortsatt eksisterer og aksepteres i det offentlige rom i 2019. Sametinget berømmer leder for Samisk råd i Trøndelag, May Britt Lagesen (Ap), for å ha tatt aktivt avstand fra arrangementet.
Sametinget ber statsminister Erna Solberg, og ansvarlige politikere i området, bl.a. ordfører Ole Morten Balstad Selbu (Ap), ordfører i Tydal Ole Bjarne Østby (Sp), ordfører i Holtålen, Jan Håvard Refsethås (Sp), ordfører i Midtre Gauldal Sivert Moen (Sp), ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes (Sp), ordfører i Røros Hans Wintervold (Ap), ordfører i Os Runa Finborud (Sp) om å ta aktivt avstand fra denne type hatfremmende adferd."

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Grunnloven § 108 slår fast at staten skal legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Som statsminister i Norge føler jeg et stort ansvar for å passe på at dette grunnlovsvernet for samene følges opp i praksis.

Samepolitikken har over flere tiår hatt en positiv utvikling. Gjennom flere stortingsperioder er det blitt lagt vekt på å sikre samene de samme rettighetene som andre til å ivareta sin kultur og sine språk. Sammen med samiske organisasjoner, aktører og miljøer har skiftende regjeringer og storting bidratt til at det er bygd opp sterke samiske institusjoner. Det er etablert lover, regelverk og ordninger for å styrke samisk språk, kultur, nærings- og samfunnsliv. Særlig viktig er sameloven, finnmarksloven og konsultasjonsordningen mellom statlige myndigheter og Sametinget.

Selv om samepolitikken de siste tiårene har vist en god framgang, er det trekk i tiden som vitner om at vi fortsatt har utfordringer som vi må jobbe videre med.

Diskriminering av samer må tas på alvor, og i kommentarfeltene på nettet kan man dessverre daglig lese hatefulle ytringer.

Regjeringen er opptatt av å skape et samfunn hvor folk skal få leve frie og selvstendige liv. At hets, latterliggjøring og rasisme oppleves som så belastende for mange samer at de velger bort sin samiske identitet, er noe vi alle må ta på alvor, og gjøre noe med.

Møter og samtaler mellom mennesker er viktig for å skape forståelse for hverandres syn. Vi har alle et ansvar for at samtalene er balanserte og kunnskapsbaserte. På den måten kan vi lykkes med å bygge ned fordommer og stereotype oppfatninger om hverandre.

Hendelsen som representanten Haltbrekken viser til, har vært bredt omtalt i media. Dersom en person har blitt avvist, eller forsøkt avvist, fra et offentlig kunngjort møte begrunnet med at vedkommende er same, er det naturligvis helt uakseptabelt.

Diskriminerende forskjellsbehandling på etnisk grunnlag tar jeg sterk avstand fra.

Samtidig har jeg notert meg at arrangørene av møtet har uttalt til media at avvisningen av en samisk grunneier ikke var basert på etnisitet, og at også arrangørene mener det ikke er akseptabelt å avvise noen fra å delta på et møte fordi de er samer.

Som politikere i regjeringen, på Stortinget og i kommunene har vi et særlig ansvar for å bevare og videreutvikle de samiske språkene, skape trygge oppvekstmiljøer for samiske barn og unge, sikre samiske eldre god eldreomsorg og utvikle samisk næringsliv. Det vil min regjering gjøre, også i fortsettelsen.