Skriftleg spørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:1828 (2018-2019)
Innlevert: 11.06.2019
Sendt: 12.06.2019
Svart på: 17.06.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Siri Gåsemyr Staalesen (A)

Spørsmål

Siri Gåsemyr Staalesen (A): Viser til Dokument nr. 15:1726 (2018-2019): Svaret fremstår som flertydig og ber om at det oppklares om studiestipendet inngår som en del av de skattefrie overføringene eller om det kommer i tillegg, og hvilke ytelser inngår i så fall i skattefrie overføringer?

Grunngiving

Statsråden skriver bl.a.:

“Disse tallene viser at personer som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2016, og som nå er sysselsatt og under utdanning (totalt 635 personer) fikk i gjennomsnitt 106 300 kroner i overføringer i alt i 2017. Herav var gjennomsnittlig 11 200 kroner skattepliktige overføringer, 95 100 kroner skattefrie overføring og 59 100 kroner studiestipend fra Lånekassen. Videre hadde gruppen gjennomsnittlig 165 900 kroner i yrkesinntekter, 200 kroner i kapitalinntekter. Samlet inntekt utgjør i gjennomsnitt 272 400 kroner per person før skatt. Studielån utgjorde i gjennomsnitt 13 200 per person i 2017. Studielån regnes ikke som inntekt i inntektsregnskapet.”

Statsråden skriver videre:

“SSBs inntektsstatistikk viser videre at personer som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2016 og som nå kun er under utdanning (totalt 811 personer), fikk i gjennomsnitt 156 100 kroner i overføringer i 2017. Herav var gjennomsnittlig 27 700 kroner skattepliktige overføringer, 128 400 kroner skattefrie overføring og 54 400 kroner studiestipend fra Lånekassen. Videre hadde gruppen gjennomsnittlig 19 700 kroner i yrkesinntekter, 100 kroner i kapitalinntekter. Samlet inntekt utgjør i gjennomsnitt 156 100 kroner per person. Studielån utgjorde i gjennomsnitt 8 600 per person i 2017.”

Det fremstår av svarets første regneeksempel som om personene i gjennomsnitt mottok:
11 200 kroner skattepliktige overføringer
+ 95 100 kroner skattefrie overføringer
+ 59 100 kroner studiestipend fra lånekassen
= 165 400 kroner
Dette er betydelig høyere enn summen statsråden oppgir i svaret. Det fremstår det også som om studiestipend skal inngå som en del av de skattefrie overføringene (106 300 = 11 200 + 95 100). I følge SSBs definisjon av skattefrie overføringer så inngår studiestipend i dette. Det fremstår dermed som om det i svaret skulle stått “95 100 kroner skattefrie overføring _hvorav_ (mitt tillegg) 59 100 kroner studiestipend fra Lånekassen”. Alternativt at totale gjennomsnittlig overføring en betydelig høyere sum enn totaltallet oppgitt i svaret.
Ber også om at det presiseres hvilke ytelser som inngår i skattefrie overføringer dersom dette skiller seg fra SSBs variabeldefinisjon.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Stortingsrepresentant Staalesen har et oppfølgingsspørsmål til spørsmål nr. 1726 om livsoppholdsytelser for deltakere som har avsluttet introduksjonsprogrammet. Det bes opplyst om studiestipend inngår i skattefrie overføringer, og også hvilke øvrige ytelser som inngår i denne typen overføringer. Det er riktig at studiestipend inngår i skattefrie overføringer og dette skulle ha fremgått av svaret til spørsmål nr. 1726. Andre skattefrie overføringer består av barnetrygd, bostøtte, sosialhjelp, grunn- og hjelpestønad, kontantstøtte og andre skattefrie stønader (stønad til barnetilsyn, engangsstønad ved fødsel, yrkesskadeerstatning, utdanningsstønad og underholdsbidrag underlagt offentleg avtale, tiltakspengar og kompensasjonstillegg for avtalefestet pensjon (AFP)).

I skattepliktige overføringer inngår ytelser fra folketrygden (alderspensjon, uføretrygd og arbeidsavklaringspenger), tjenestepensjoner, AFP, dagpenger ved arbeidsledighet, foreldrepenger, sykepenger og andre skattepliktige overføringer (introduksjonsstønad, fødselpenger, livrenter og kvalifiseringsstønad).