Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1839 (2018-2019)
Innlevert: 12.06.2019
Sendt: 12.06.2019
Svart på: 19.06.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Himanshu Gulati (FrP)

Spørsmål

Himanshu Gulati (FrP): Hvilke nasjonale krav, hindringer og eventuelle føringer er det som ligger til grunn for at frivillige lag- og organisasjoner skal kunne låne kommunale- eller fylkeskommunale skoler eller fasiliteter for å avholde sine aktiviteter?

Grunngiving

Mange frivillige lag- og organisasjoner ønsker å låne og leie kommunale og fylkeskommunale skoler og bygg for å kunne avholde sine aktiviteter. Denne type aktiviteter er en viktig del av norsk frivillighet og en viktig del av det sunne fritids- og meningsfulle tilbudet som finnes for barn og unge. Jeg registrerer at flere organisasjoner sliter med å få låne kommunale eller fylkeskommunale lokaler for slik aktivitet, og det vises ofte til forhold relatert til vakthold, mva-utløsende faktorer og andre hindringer. Det kan også virke som at praksis, tilgangen og enkeltheten varierer fra sted til sted.
Det vil være en fordel for både kommuner, fylkeskommuner og frivillige organisasjoner å vite hvilke nasjonale krav og hindringer som gjelder lån og bruk av kommunale- eller fylkeskommunale bygg.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Kommuneloven gir overordnede og generelle rammer for kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Kommuneloven inneholder ingen regler om utlån eller utleie av kommunale eller fylkeskommunale lokaler til frivillige organisasjoner, lag eller foreninger. Det finnes heller ingen nasjonale retningslinjer for dette.

Noen av virksomhetene som drives av kommuner og fylkeskommuner, kan ha lovbestemte mål som påvirker hvilke arrangementer og aktiviteter som skal avholdes i lokalene. Hvis ikke annet følger av lov, vil det imidlertid være opp til den enkelte kommune eller fylkeskommune å avgjøre i hvilken utstrekning den ønsker å låne eller leie ut lokalene sine. Jeg mener at slik bør det også være – dette er et område som i liten grad egner seg for detaljert statlig regulering.

Flere kommuner og fylkeskommuner har fastsatt lokale forskrifter eller reglementer for utlån og utleie av lokaler. Disse forskriftene og reglementene sier blant annet noe om hvilke lokaler som er aktuelle for utlån eller utleie, hvem som kan låne lokalene gratis, og hvem som kan leie lokalene mot betaling til selvkost. Det er også flere kommuner og fylkeskommuner som har fastsatt retningslinjer for bruk av tilsynsvakt. Dette er noe som kommunene og fylkeskommunene selv må vurdere og ta stilling til. Ved noen typer arrangementer vil det også være nasjonale krav til arrangørens egen helseberedskap, brannvern og lignende.

Jeg er kjent med at flere kommuner aktivt jobber for at kommunale lokaler i større grad skal kunne brukes av frivillige organisasjoner, lag eller foreninger, når kommunen ikke selv har behov for å bruke lokalene. For eksempel er jeg kjent med at Oslo kommune har satt i gang et pilotprosjekt for å forenkle rutinene og systemene for lån og leie av skolelokaler («prosjekt Meråpen skole»). Prosjektet har pågått siden januar 2018, og vil bli avsluttet i juni 2020. Formålet med prosjektet er å prøve ut ulike modeller for utlån og utleie av kommunale lokaler, som kan gi økt tilgjengelighet på en enkel, sikker og oversiktlig måte.

Jeg mener at det er positivt at kommuner og fylkeskommuner låner eller leier ut lokaler når de ikke selv disponerer lokalene til egen virksomhet. Dette bidrar til at frivillige organisasjoner, lag og foreninger kan tilby ulike aktiviteter og arrangementer til innbyggerne i kommunen eller fylkeskommunen. Jeg har forståelse for at ulike kommuner kan ha ulik kapasitet til å låne eller leie ut lokaler på denne måten. Jeg håper likevel at kommuner og fylkeskommuner som har større kapasitet til utlån eller utleie enn det som blir benyttet i dag, velger å benytte seg av denne muligheten, slik at lokalene kan komme enda flere av innbyggerne til gode.