Skriftleg spørsmål fra Tom-Christer Nilsen (H) til eldre- og folkehelseministeren

Dokument nr. 15:1845 (2018-2019)
Innlevert: 13.06.2019
Sendt: 13.06.2019
Til behandling

Tom-Christer Nilsen (H)

Spørsmål

Tom-Christer Nilsen (H): Hva vil statsråden gjøre for å sikre god og ren vannforsyning i Norge?

Grunngiving

På Askøy har vi nå en akuttsituasjon som er vel kjent. Kjent er også utfordringene med vann- og avløpsnettet i Norge. Norsk Vann antyder et investeringsbehov på 280 mrd. frem mot 2040. Det antydes at opptil 30 % av vannet forsvinner på grunn av slitte rør. Slik slitasje øker også risikoen for kontaminasjon både fra omgivelsene og mellom avløp og rent vann.
På bakgrunn av akuttsituasjonen på Askøy og antydningene om vesentlige svakheter med dagens vannledningsnett i Norge, er det naturlig å spørre hvordan statlige myndigheter kan bidra til å bedre situasjonen.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Jeg har forståelse for at utbruddet på Askøy reiser spørsmål om drikkevannsforsyningen i Norge er god nok. Samtidig er det viktig å huske på at de aller fleste i Norge har tilgang til trygt og godt drikkevann. Jeg er godt kjent med utfordringene vi står overfor angående gammelt og dårlig ledningsnett og at fornyelsstakten generelt sett er for lav. For å opprettholde trygg vannforsyning er det derfor viktig at kommunene og vannverkene øker innsatsen på dette området.Det er kommunene som har ansvaret for å tilby innbyggerne tilfredsstillende vann- og avløpstjenester.Regjeringen fastsatte Nasjonale mål for vann og helse i samsvar med den internasjonale Protokollen for vann og helse i mai 2014. På Helse- og omsorgsdepartementets område følges denne opp ved en gjennomføringsplan som evalueres med jevne mellomrom. Planen har en rekke tiltak der mange er utført eller arbeidet pågår. Eksempelvis ble det fastsatt en ny drikkevannsforskrift med ikrafttredelse 1. januar 2017. Forskriften tydeliggjør vannverkseiernes ansvar og stiller blant annet strengere krav til vannverkenes drift og vedlikehold av ledningsnettet. Det ble også etablert en Nasjonal vannvakt ved Folkehelseinstituttet i 2017. Det er en døgnbemannet rådgivningstjeneste til vannverk som trenger råd og hjelp ved akutte hendelser som kan påvirke vannforsyningen. Det er videre igangsatt et prosjekt ved Folkehelseinstituttet for å få bedre oversikt over sykdomsbyrden knyttet til drikkevann. Resultater vil foreligge i 2020. Folkehelseprofilene som Folkehelseinstituttet årlig utarbeider for hver kommune, har nå informasjon til befolkningen om tilstanden innen vannforsyningen i kommunen.Tilsyn på drikkevannsområdet er et prioritert tilsynsområde for Mattilsynet. I tillegg til å drive utøvende tilsyn med vannverkene, har Mattilsynet utarbeidet en veileder til drikkevannsforskriften til bruk for vannverkene og en temaveileder for ivaretakelse av drikkevannshensyn i kommunal, regional og statlig planlegging. Mattilsynet har også en oppgave i å påse at kommuner og fylkeskommuner tar drikkevannshensyn når de utarbeider planer etter plan- og bygningsloven.Regjeringen har i dessuten bevilget 20 mill. kroner til oppstart av et Nasjonalt kompetansesenter for ledningsteknologi ved NMBU på Ås.I Meld. St.19 (2018-2019) Folkehelsemeldingen Gode liv i eit trygt samfunn fremgår det at regjeringen vil vurdere et program for teknologiutvikling i vannbransjen. Jeg vil invitere KS, Norsk Vann, leverandørinsdustrien og Huseiernes Landsforbund til et møte for å drøfte muligheten for å opprette et slikt program som et spleiselag mellom staten, kommunene og leverandørindustrien. Jeg vil dessuten be Mattilsynet om en nærmere kartlegging av situasjonen på drikkevannsområdet i alle landets kommuner og vil også vurdere å sette i gang et arbeid for å gjennomgå rapporteringssystemet på drikkevannsområdet med sikte på eventuelle forbedringer.Som et tiltak med sikte på en mer helhetlig forvaltning av vannområdet, har regjeringen dessuten besluttet at jeg skal opprette et interdepartementalt samarbeidsforum med sikte på en helhetlig forvaltning der vann, avløp og andre forhold som kan påvirke drikkevannet eller har betydning for samfunnssikkerheten, ses i en sammenheng. Også dette er omtalt i folkehelsemeldingen.