Skriftleg spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1849 (2018-2019)
Innlevert: 13.06.2019
Sendt: 14.06.2019
Svart på: 21.06.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Kirsti Leirtrø (A)

Spørsmål

Kirsti Leirtrø (A): Spørsmålsstiller viser til dokument nr. 15:776 (2018-2019) innlevert 21.01.19 hvor spørsmålet var, hvilke kriterier er det som gjelder for tildeling av fergeavløsningsmidler. Nå er kommuneproposisjonen for 2020 lagt frem for stortinget, og undertegnede kan ikke si at stortingets anmodningsvedtak, eller ministerens løfte om en omtale av saken ligger i kommuneproposisjonen.
Hvordan vil regjeringen følge opp stortingets anmodningsvedtak vedr. nedbetalingstid og kapitalkostnader på fergeavløsning?

Grunngiving

Svaret fra kommunalministeren på det skriftlige spørsmålet var at stortingets anmodningsvedtak om å foreslå endringer i ordningen slik at kapitalkostnader i mer fleksibel grad kan dekkes av staten vil regjeringen følge opp. Regjeringen vil på den bakgrunn vurdere nedbetalingstiden for bompengegjeld og håndteringen av kapitalkostnader i ferjeavløsningsordningen nærmere, og komme tilbake til stortinget med en omtale i kommuneproposisjonen for 2020.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Stortinget har i anmodningsvedtak av 3. desember 2018 bedt regjeringen om å foreslå endringer i ferjeavløsningsordningen, slik at kapitalkostnader i mer fleksibel grad kan dekkes av staten. Dette anmodningsvedtaket må ses i sammenheng med anmodningsvedtaket fra 13. juni 2018, der Stortinget ba regjeringen endre ferjeavløsningsordningen slik at også kapitalkostnader kan dekkes av ordningen.

De to anmodningsvedtakene er ikke ferdig utredet og vurdert. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med oppfølging av anmodningsvedtaket ved et egnet tidspunkt.