Skriftleg spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1848 (2018-2019)
Innlevert: 13.06.2019
Sendt: 14.06.2019
Svart på: 21.06.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Ved behandlingen av Nasjonal transportplan 2018-2029 gikk de fire nåværende regjeringspartiene inn for å flytte eksisterende Nordby holdeplass på Hovedbanen til Nordby Park.
Hva er status i dette arbeidet og hvilke initiativ har staten tatt?

Grunngiving

I innstillingen til Nasjonal Transportplan 2018-2029 uttalte komiteflertallet følgende:
"Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, er positive til planene om innfartsparkering på Nordby Park nord for Jessheim sentrum. I tilknytning til denne flyttes eksisterende Nordby stasjon til Nordby Park.
Flertallet viser til at planene gjennomføres med privat finansiering. Flertallet vil videre vektlegge behovet for et godt samarbeid mellom kommune, utbygger og Bane NOR."

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: I Nasjonal transportplan 2018-2029 er strekninga for Hovedbanen nord, altså strekninga Lillestrøm – Eidsvoll, definert som overbelasta. Strekninga er enkeltspora, og går med unnatak av svingen rundt om Frogner stasjon i hovudsak parallelt med Gardermobanen.

Det er mellom anna behov for plass til fleire godstog på banestrekninga. I tillegg er det stor befolkningsvekst og vekst i arbeidsplassar på Nordre Romerike, noko som og tilseier vekst i persontrafikken. Det er ikkje kapasitet til dette på bana i dag, så det er ønskeleg å prioritere tiltak på denne strekninga for å auke kapasiteten både for gods- og persontransport.

Samferdselsdepartementet har difor gjeve Jernbanedirektoratet i oppdrag å utarbeide ei konseptvalutgreiing for Hovedbanen nord. Utgreiinga av kapasitetsbehov skal vurdera heile systemet i samanheng, både Gardermobanen og Hovedbanen nord. Dette inneber å analysera Hovedbanen nord og om, kor og når det er aktuelt med investeringar i jernbana gjeve utviklinga i annan transportinfrastruktur. Dette vil òg omfatte ei vurdering av stasjonsstrukturen, inkludert Nordby haldeplass. Akershus fylkeskommune, Ullensaker kommune, Bane NOR og private aktørar i området vil vere sentrale medverkarar.

Planarbeidet med konseptvalutgreiinga er igangsett, og er venta avslutta hausten 2020.