Skriftleg spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til helseministeren

Dokument nr. 15:1865 (2018-2019)
Innlevert: 14.06.2019
Sendt: 14.06.2019
Svart på: 26.06.2019 av helseministeren Bent Høie

Geir Inge Lien (Sp)

Spørsmål

Geir Inge Lien (Sp): Styret i Helse Møre og Romsdal (HMR) har vedtatt innsparinger. 130 stillinger skal bort. Hvilke dette gjelder blir klart før sommeren. Hvordan vil dette påvirke beredskapen i Møre og Romsdal, vil sykehusene være i stand til å opprettholde nødvendig beredskap, og hvordan er dette ev. sikret?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helse Møre og Romsdal har hvert år siden etableringen i 2011 hatt negative avvik målt mot økonomisk resultatkrav. For 2019 er det beregnet en økonomisk prognose på minus100 mill. kroner i negativt regnskapsresultat, mot et budsjett på minus 44 mill. kroner. Helse Midt-Norge viser til at administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal i styremøte 15. mai varslet at han ville komme tilbake med en styresak med skisse til reduksjon i kostnader for 2019. «Sak 47/19 Plan for kostnadsreduksjon i Helse Møre og Romsdal HF» ble behandlet i styremøtet 12. juni. Det ble der gjort følgende vedtak:

"1. Styret for Helse Møre og Romsdal sluttar seg til nivå på omstilling slik som skissert i styresaka.

2. Styret ber adm. direktør utarbeide ein detaljert gjennomføringsplan som sikrar naudsynt framdrift for å forbetre den økonomiske prognosen for 2019.

3. Styret ber adm. direktør gjennomføre ein konsekvensanalyse av tiltaka og sette i verk eventuelle avbøtande tiltak. Styret føresett at gjennomføringsplana blir drøfta med tillitsvalte i tråd med lov- og avtaleverk."

Det oppgis i saken at enhver omstillingsprosess skal risikovurderes opp mot uønskede hendelser og konsekvenser. Det oppgis at det i risikovurderinger skal gå fram hvilke tiltak som kan hindre at uønskede hendelser skjer og tiltak for å minske skade hvis de skjer. Jeg viser for øvrig til saksframlegget: https://ekstranett.helse-midt.no/1011/Sakslite%20og%20protokoll/Sak%2047-19%20-%20Plan%20for%20kostnadsreduksjon%20i%20Helse%20Møre%20og%20Romsdal.pdf

Jeg legger til grunn at risikovurderingene som gjennomføres tar inn over seg ev. konsekvenser for beredskapen og at det om nødvendig gjennomføres tiltak som sikrer at beredskapen videreføres.