Skriftleg spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1871 (2018-2019)
Innlevert: 14.06.2019
Sendt: 14.06.2019
Svart på: 24.06.2019 av finansminister Siv Jensen

Nils Kristen Sandtrøen (A)

Spørsmål

Nils Kristen Sandtrøen (A): Har statsråden sett på hvor mange arbeidsplasser i Trysil som kan få utfordringer med nok en økning på reiselivmomsen?

Grunngiving

De to siste årene har regjeringen økt reiselivsmomsen med 50 %. En ekspertgruppe nedsatt av statsråd Siv Jensens departement foreslo tidligere å fjerne flere momssatser og dermed enda på en økt momssats på 23 eller 25 prosent i løpet av tre år. Dette vil medføre en betydelig økning i momsen for mange reiselivsbedrifter.
En fjerning av lav- og nullmomssatsene vil føre til presset lønnsomhet for mange reiselivsbedrifter. I en distrikts-kommune som Trysil, der store deler av arbeidsmarkedet er bygget rundt reiselivsnæringen, vil dette kunne få betydelig innvirkning på lokalsamfunnet.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Under denne regjeringen har den lave merverdiavgiftssatsen, som bl.a. gjelder persontransport og overnatting, blitt økt i to omganger fra 8 til 12 pst. Endringene i satsen er vedtatt av Stortinget. Ekspertutvalget som har utredet en enklere merverdiavgift, skriver i sin rapport (NOU 2019: 11) at disse satsøkningene ikke har gitt store utslag på omsetningen og viser til at veksten i losjiomsetningen har vært større enn den generelle konsumprisveksten i det aktuelle tidsrommet. Tall fra NAV viser også at arbeidsledigheten i Hedmark har gått ned siden før satsøkningene i 2015. Antall helt ledige i Hedmark har gått ned fra 2 472 i 2015 til 1 865 i 2018.Utvalget som har utredet en enklere merverdiavgift, avga sin rapport til Finansdepartementet 15. mai. Utvalgets rapport er sendt på offentlig høring med frist 29. august. Jeg vil avvente høringsinnspillene før det eventuelt fremmes forslag om endringer i merverdiavgiftsreglene. Jeg vil også understreke at regjeringen er opptatt av å holde skatte- og avgiftsnivået nede, og opptatt av å støtte opp om hensynene som ligger bak lav- og nullsats i dag.