Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1875 (2018-2019)
Innlevert: 14.06.2019
Sendt: 17.06.2019
Svart på: 21.06.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Siv Mossleth (Sp)

Spørsmål

Siv Mossleth (Sp): Innføring av et fagkompetansekrav medfører etter yrkeskvalifikasjonsloven at fører av drosje blir et regulert yrke. Formålet med loven er at en yrkesutøver som er statsborger i en EØS-stat, kan utøve yrket sitt i Norge på lik linje med en yrkesutøver som har ervervet sine yrkeskvalifikasjoner i Norge. Norske myndigheter kan ikke kreve at fører av drosje fra annen EØS-stat kan pålegges å gjennomføre en norsk førereksamen.
Ser ministeren at presiseringen åpner for at drosjer fra EU kan begynne å kjøre i Norge?

Grunngiving

Departementet påpekte i høringsnotatet, at det er viktig at kravene ikke medfører en for høy etableringsbarriere for de som ønsker å drive med løyvepliktig persontransport.
Ved innføring av et fagkompetansekrav til fører vil yrkeskvalifikasjonsloven med tilhørende forskrift gjelde for godkjenning av fører av drosje med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-stater. Innføring av et fagkompetansekrav medfører etter yrkeskvalifikasjonsloven § 3 bokstav a) at fører av drosje er et regulert yrke. Formålet med loven er å legge til rette for at en yrkesutøver som er statsborger i en EØS-stat eller Sveits, kan utøve yrket sitt i Norge på lik linje med en yrkesutøver som har ervervet sine yrkeskvalifikasjoner i Norge, i samsvar med EØS-avtalen
Konsekvensen av at yrkeskvalifikasjonsloven gjelder er at norske myndigheter i utgangspunktet ikke kan kreve at fører av drosje fra annen EØS-stat eller Sveits kan pålegges å gjennomføre en norsk førereksamen. Det kan være tilfeller der føreren allerede har gjennomført en tilsvarende prøve eller har opparbeidet seg nødvendig yrkeserfaring i en annen EØS-stat eller Sveits, som gjør at kravet til sjåføreksamen allerede er oppfylt. Som nevnt er formålet med loven å legge til rette for at en yrkesutøver som er statsborger av en EØS-stat eller Sveits, kan utøve sitt yrke i Norge på lik linje med en yrkesutøver som har ervervet sine yrkeskvalifikasjoner i Norge. Det vil si at en fører av drosje med yrkeskvalifikasjoner fra en EØS-stat eller Sveits i utgangspunktet skal kunne utøve yrket på lik linje med en fører av drosje med kompetansebevis fra Norge.
Departementet vurderte etter dette at fagkompetansekravet innebærer en uforholdsmessig høy etableringsbarriere og foreslo å oppheve kravet om faglig kompetanse for innehaver av drosjeløyve. Bestemmelsen lister opp vilkår for å få kjøreseddel. I tillegg til alderskrav og vandel er det klargjort at også krav til helse er et vilkår for å få kjøreseddel. Bestemmelsen tilføyer at en sjåfør som ønsker å kjøre drosje, vil måtte ha faglig kompetanse og ha hatt førerkort klasse B i minst to år sammenhengende for å få utstedt kjøreseddel.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: For å utføre drosjetransport i Noreg må du ha løyve etter yrkestransportlova. For få slikt løyve må du oppfylle visse objektive krav, mellom anna at du driv ei faktisk og varig verksemd i Noreg. Det er såleis ein føresetnad at vedkommande er etablert her i landet som selskap, eller som person har bopel her. Eventuell motorvogn som vedkommande tar med seg frå utlandet må det betalast avgifter for ved innførsel, og den må registrerast med norske skilt før motorvogna kan takast i bruk her i landet. Endringane som nyleg er vedtekne knytt til drosjereguleringane har ingen verknad på det regelverket som eg har nemnt her.

Drosjer frå EU kan difor ikkje begynne å køyre i Noreg utan at verksemda er etablert her.