Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1880 (2018-2019)
Innlevert: 14.06.2019
Sendt: 17.06.2019
Svart på: 24.06.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Kan regjeringen garantere at det ikke er fattet noen beslutning om å privatisere vedlikehold som i dag utføres av Forsvaret uten at fagforeningene er informert og at det i fremtiden ikke vil bli fattet noen slik beslutning uten å ivareta fagforeningenes avtalefestede medbestemmelsesrett?

Grunngiving

I 2018 ble det varslet at det skal spares inn 317 millioner årlig ved å effektivisere vedlikeholdet i Forsvaret. Samme år kom det frem at regjeringen planla at dette skulle skje gjennom omfattende privatisering. Etter press fra Forsvarets fagforeninger ble imidlertid den planlagte privatiseringen av Hærens verksteder stanset.
Det har likevel kommet bekymringsmeldinger om at ansatte i Forsvaret som arbeider med vedlikehold frykter at det forsvarsledelsen allerede har besluttet å outsource flere deler av vedlikeholdet i Luftforsvaret uten å informere berørte fagforeningene om dette og ivareta avtalefestet medbestemmelse i prosessen.
12. juni behandlet Stortinget Arbeiderpartiets representantforslag om anstendighet for renholderne i Forsvaret og en fornuftig organisering av renholdet i forsvarssektoren og Rødts løse forslag om å stanse outsourcing av vedlikehold i Forsvaret. Under debatten ble forsvarsministeren spurt om han kan garantere for at det ikke har blitt tatt beslutninger om å privatisere vedlikeholdet i Luftforsvaret uten at fagforeningene var informert og medbestemmelsesretten ivaretatt. Forsvarsministeren ble også bedt om å garantere at det heller ikke vil bli tatt noen slik beslutning uten å informere fagforeningene i forkant. Dette ble imidlertid ikke besvart av forsvarsministeren under debatten.
En viktig verdi i det norske arbeidslivet er fagforeningenes medbestemmelsesrett. I Forsvaret går fagforeningene gjennom en klareringsprosess, nettopp for at sikkerhetshensyn ikke skal stå i veien for medbestemmelsesretten. Det er spesielt viktig at denne rettigheten ivaretas i omstillingsprosesser.
Erfaringen med det private rengjøringsselskapet ISS, tilsier at privatisering i Forsvaret kan gi svært dårlige resultater. En feilslått privatisering av vedlikehold i Forsvaret kan få enda verre konsekvenser, som både rammer de ansatte og Forsvarets operative evne.

Frank Bakke-Jensen (H)

Svar

Frank Bakke-Jensen: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 17. juni 2019 med spørsmål fra stortings-representant Bjørnar Moxnes om det er fattet noen beslutning om å privatisere vedlikehold av luftmateriell som i dag utføres av Forsvaret uten at fagforeningene er informert, og om det i fremtiden vil bli fattet noen slik beslutning uten å ivareta fagforeningenes avtalefestede medbestemmelsesrett.

Regjeringen anser det som viktig å legge til rette for et organisert arbeidsliv og et velfungerende trepartssamarbeid. Medbestemmelse og samhandling med arbeidstakerorganisasjonene er viktig for å bidra til et demokratisk arbeidsliv.

Stortingets behandling av langtidsplanen for forsvarssektoren, jf. Innst. 62 S (2016–2017) til Prop. 151 S (2015–2016), legger opp til en omfattende modernisering av støttestrukturen i Forsvaret, herunder innenfor logistikkområdet. Det legges i større grad opp til å basere forsyning og vedlikehold på kostnadseffektive leveranser fra industrien. Langsiktig strategisk partnerskap med nasjonal industri vil kunne legge til rette for styrket nasjonal beredskap og kostnadseffektive leveranser.

Regjeringens strategi ble presentert for Stortinget i Meld. St. 9 (2015–2016) «Nasjonal forsvarsindustriell strategi». En viktig målsetting for regjeringen er å legge til rette for et godt samarbeid mellom forsvarssektoren og forsvarsindustrien, basert på forsvarssektorens behov for kostnadseffektive leveranser av materiell og tjenester. Som det fremkommer av meldingen er en norsk forsvarsindustriell kapasitet innenfor viktige teknologiske kompetanseområder vesentlig for å sikre forsvarssektoren riktig materiell og kompetanse til rett tid. Levetidsunderstøttelse av militære luftsystemer er i strategien angitt som et prioritert teknologiområde, hvor Forsvaret har et særlig behov for kompetanse innenfor norsk forsvarsindustri. Det er en målsetting at en større del av vedlikeholdet av Forsvarets luftmateriell som i dag i stor grad utføres av internasjonal industri, kan utføres av norsk industri.

Kongsberg Defence and Aerospace (KDA) har nylig overtatt eierskapet av Aerospace Industrial Maintenance Norway AS (AIM). Patria, som tilbyr full livssyklus vedlikehold til fly og helikopter, er minoritetseier, jf. Stortingets behandling av Innst. 265 S (2018-2019) til Prop. 61 S (2018-2019). KDA og AIM er i dag sentrale og viktige aktører innenfor norsk forsvarsindustri, særlig med tanke på deres kapasitet innenfor understøttelse av militære luftsystemer som kampfly og helikoptre. Jeg mener det er nødvendig å utnytte den nasjonale kompetansen og kapasiteten for å bidra til å ivareta nasjonal beredskap innen området, samt bidra til å dekke Forsvarets behov for kostnadseffektivt vedlikehold av militære luftsystemer.

I forbindelse med salg av AIM til KDA, ble det inngått intensjonsavtale om strategisk samarbeid om vedlikehold av Forsvarets luftmateriell. Det er imidlertid ikke fattet noen beslutning om å privatisere vedlikehold av luftmateriell som i dag utføres av Forsvaret. Forsvaret, med støtte fra Forsvarsmateriell er gitt i oppdrag å operasjonalisere intensjonsavtalen i en strategisk samarbeidsavtale.

Forsvarsdepartementet har orientert om saken i samarbeidsmøter mellom departementet og de største arbeidstakerorganisasjonene i forsvarssektoren. Arbeidstakerorganisasjonene i Forsvaret er videre informert om oppdraget. Jeg forventer at Forsvaret og Forsvarsmateriell ivaretar de ansattes medbestemmelsesrett i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk i den videre prosessen.