Skriftleg spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:1882 (2018-2019)
Innlevert: 14.06.2019
Sendt: 17.06.2019
Svart på: 24.06.2019 av helseminister Bent Høie

Tuva Moflag (A)

Spørsmål

Tuva Moflag (A): Hvordan forklarer statsråden den enorme økningen av nattransporter fra sykehusene, og hvilke grep vil han ta for å sikre at eldre får en verdig transport i forbindelse med utskriving fra sykehus?

Grunngiving

VG avslører i en artikkelserie at det er utstrakt bruk av pasienttransporter av eldre og andre syke pasienter på natta. Økningen i transporter har vært formidabel de senere årene. Det er viktig å komme til bunns i hvorfor dette kunne skje, og hvordan man skal løse dette på en bedre måte i tiden fremover.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg har gjennom henvendelser fra pressen fått beskrevet en praksis og fått fremlagt uheldige eksempler på nattransporter av pasienter ved norske sykehus. Det er åpenbart ikke bra når eldre og sterkt pleietrengende blir sendt til sitt bo- og oppholdssted på natten etter undersøkelse og behandling på sykehus. Disse sakene har engasjert meg, og jeg vil følge opp dette overfor helsetjenesten.

Det er trolig i overgangene mellom sykehus og de kommunale tjenestene det ofte svikter. Jeg vil derfor ta samhandlingen mellom sykehus og kommuner et steg videre. Sykehusene og kommunene har sett hverandre for mye som parter i stedet for partnere etter samhandlingsreformen. Jeg vil sørge for at kommunene og sykehusene samarbeider tettere og mer planmessig om pasientens behov, for med dette å unngå de uheldige situasjonene flere pasienter har opplevd.

Jeg vil nå be Helsedirektoratet om å foreslå endringer i rutinene for utskrivning fra sykehus på grunnlag av praksis fra de som gjør dette best. Jeg vil påse at regelverk og veiledere er på plass for å få en bedre overgang fra sykehus til pleie- og omsorgstjenestene for sårbare eldre. Dette blir særlig viktig framover når vi får flere eldre med behov for tjenester. Sykehusene og kommunene må videre tilpasse sine planer og utvikle tjenester i samarbeid for å gi pasientene gode helhetlige tjenester.

Jeg vil også gjennomgå de virkemidlene jeg rår over med sikte på å støtte sykehus og kommuner med å etablere gode sammenhengende tjenester, og jeg vil komme tilbake til dette i Nasjonal helse- og sykehusplan til høsten.