Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1881 (2018-2019)
Innlevert: 14.06.2019
Sendt: 17.06.2019
Svart på: 21.06.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Arne Nævra (SV)

Spørsmål

Arne Nævra (SV): Kan statsråden garantere at reguleringsplanen for Ringeriksbanen og E16 ikke blir vedtatt før det foreligger en løsning som Hole kommune aksepterer, for Hole bo- og rehabiliteringssenter?

Grunngiving

Statlig reguleringsplan for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E 16 ligger nå til vedtak i departementet. Forslaget innebærer at Hole bo- og rehabiliteringssenter blir inneklemt mellom trase for Ringeriksbanen og E 16, og med anleggsveg på tredje sida. I anleggsperioden vil det bli omfattende rystelser og støy. Helserisikoen for beboerne er stor i følge en konsekvensutredning fra 2018.
Den dramatiske situasjonen for beboerne på Hole bo- og rehabiliteringssenter har vært kjent lenge, det har vært arbeidet med mulighetsstudier og vært nedsatt arbeidsgruppe for å finne løsninger. Alternativene er:
- Tilstrekkelig støyskjerming og eventuelt flytting av vegtraseen lenger syd slik at det blir akseptabelt å beholde bo- og rehabiliteringssenteret i anleggsperioden
- Midlertidig utflytting i anleggsperioden med de betydelige utfordringer dette medfører for en sårbar gruppe.
- Bygging av nytt permanent bo- og rehabiliteringssenter annet sted i kommunen.
Dette arbeidet har enda ikke resultert i noen avklaring og løsning. Fellesprosjektet har likevel oversendt forslag til reguleringsplan for vedtak i departementet.
Situasjonen skaper stor bekymring i Hole. En frykter at tidsnød og innsparingskrav fører til at en ikke får på plass akseptable løsninger før byggestart. Jeg har ved selvsyn sett hvor nær Ringeriksbanen, E 16 og anleggsveiene planlegges, og forstår svært godt denne bekymringen. Dette forsterkes av kunnskap om hvor sårbare beboerne er for støy, rystelser og uforutsigbare situasjoner. Beboerne vil ikke ha noen som helst nytte av vei og bane. Det burde da være en selvfølge at storsamfunnet sørga for at de ikke ble skadelidende verken i anleggsperioden eller seinere.
Hole kommune har ansvar for Hole bo- og rehabiliteringssenter med beboere og ansatte. Når det gjennomføres en statlig reguleringsplanprosess uten avklaring av helt grunnleggende behov for Hole, føler kommunen seg overkjørt og maktesløs. Saken reiser derfor viktige prinsipielle spørsmål om lokalt sjølstyre og kommunal medvirkning ved utarbeiding av statlige reguleringsplaner. Hole kommune har gitt til kjenne at de forlanger at før planen godkjennes i departementet, må det foreligge en avtale om utflytting, midlertidig eller til permanent nybygg, eller plan for tilstrekkelig skjerming, som Hole kommune aksepterer.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har den statlige reguleringsplanen for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet/Hønefoss til behandling. Jeg er kjent med at fremføring av veg og jernbane forbi Hole bo- og rehabiliteringssenter vil innebære store utfordringer i anleggsperioden, og at dette er en viktig sak for Hole kommune. Jeg har allerede takket ja til en forespørsel fra ordføreren i Hole om et møte om reguleringsplanen, og et slikt møte vil bli holdt så tidlig som mulig etter sommerferien. Jeg forventer at kommunen da vil ta opp utfordringene rundt Hole bo- og rehabiliteringssenter. Innspillene fra kommunen vil utgjøre en viktig del av grunnlaget for departementets behandling av reguleringsplanen.