Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:1877 (2018-2019)
Innlevert: 16.06.2019
Sendt: 17.06.2019
Svart på: 20.06.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Spørsmål

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): Ifølge Politiforum 5/2019, så har Øst Politidistrikt ansatt nærmere 50 personer i 10- og 20-prosentstillinger. En rekke av disse jobber med utstedelse av pass.
Mener statsråden det som fremkommer i artikkelen er akseptabel arbeidsgiverpolitikk og i tråd med politiske vedtak fra regjeringen og Stortinget, er dette egnet til å ivareta og styrke kvaliteten i passutstedelsen og politiets øvrige arbeid, og hva vil statsråden foreta seg knyttet til saken?

Jøran Kallmyr (FrP)

Svar

Jøran Kallmyr: Departementet har stilt spørsmålet til Politidirektoratet, som har innhentet informasjon fra Øst politidistrikt. Ifølge distriktet er det ansatt totalt 10 personer i 10-prosentstillinger i kontroll-linjen for passutstedelse. Disse skal få fast oppmøte på dager med utvidede åpningstider på pass- og ID-kontorene, og vil få tilbud om å jobbe fulltid i høysesongen.

Det er store sesongmessige variasjoner i etterspørselen etter pass. Politidirektoratet påpeker at bruken av faste deltidsansatte gir mer kontinuitet sammenlignet med bruk av midlertidige stillinger i høysesongen. Samtidig er en viss saksmengde nødvendig for å opprettholde tilstrekkelig kvalitet i passutstedelsen. Jeg forutsetter at politidistriktene generelt sørger for at alle medarbeidere får tilstrekkelig opplæring og erfaring til å opprettholde god kvalitet i passutstedelsen. Jeg forutsetter videre at behovet for et sterkt fagmiljø ivaretas på pass- og ID-kontor.

De øvrige stillingene det vises til i Politiforum er 20-prosentstillinger som grensekontrollører i grensekontrollseksjonen på Oslo lufthavn. Øst politidistrikt opplyser at det i dag er ansatt om lag 36 personer i slike stillinger – i all hovedsak studenter som går tredje studieår på Politihøgskolen. Disse jobber hver tredje helg gjennom hele året og får mulighet til å jobbe fulltid i høysesongen.

Det er Øst politidistrikt som har arbeidsgiveransvaret for de ansatte i distriktet. Departementet styrer Politidirektoratet gjennom å sette mål og stille krav på et overordnet nivå. Jeg legger, som Politidirektoratet, til grunn at stillingene er i overensstemmelse med bestemmelsene i statsansatteloven og arbeidsmiljøloven. Sistnevnte innebærer blant annet at deltidsansatte får fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten.