Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til justis- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:1883 (2018-2019)
Innlevert: 17.06.2019
Sendt: 17.06.2019
Svart på: 20.06.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Himanshu Gulati (FrP)

Spørsmål

Himanshu Gulati (FrP): Hvor mange personer er blitt tvangsreturnert/utsendt siden regjeringsskiftet i 2013 (eventuelt siden 2013), og hvor mange av de utsendte hadde begått kriminelle handlinger? Dersom det finnes tall for hvor mange som ble sendt ut under forrige regjering, settes også dette pris på.

Grunngiving

Utsendelse av personer uten lovlig opphold eller personer som har blitt fratatt retten til å være i Norge som følge av kriminalitet eller andre forhold, er en viktig samfunnsoppgave av hensyn til rettstatens integritet, respekten for lov og orden, innbyggernes trygghet, kontrollen over innvandringen til landet og hensynet til de som kommer til Norge på lovlige måter eller har reell krav på beskyttelse.

Jøran Kallmyr (FrP)

Svar

Jøran Kallmyr: I mitt svar legger jeg til grunn at representanten sikter til antallet utlendinger som er blitt tvangsmessig uttransportert, og til hvor mange av disse som er ilagt en straffereaksjon i Norge.

Ansvaret for assistert (frivillig) retur ble overført fra politiet til Utlendingsdirektoratet fra og med 1. oktober 2010. Gjennomførte assisterte returer før overføring til UDI har imidlertid tidligere inngått i rapporteringen av antallet returer gjennomført av politiet, og fremgår derfor for ordens skyld i parentes for årene 2009 og 2010. For 2019 er tallene oppgitt til og med 31. mai (her kan etterregistreringer forekomme, slik at tallet kan endre seg).2009 2010 2011 2012 2013

Uttransporterte 3340 (1019) 4615 (1118) 4744 4901 5934

Straffede 604 676 1019 1359 22242014 2015 2016 2017 2018 2019

Uttransporterte 7259 7825 8078 5434 5077 1686

Straffede 2810 2567 2268 2104 1781 631