Skriftleg spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:1884 (2018-2019)
Innlevert: 17.06.2019
Sendt: 17.06.2019
Svart på: 04.07.2019 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

Geir Adelsten Iversen (Sp)

Spørsmål

Geir Adelsten Iversen (Sp): Kan statsråden vise statistikk på alle leveringspliktige trålkvoter for 2018, med totalt antall tonn på kvoten og totalt antall tonn levert i Nordland, Troms og Finnmark fordelt på hvert fartøy og sted fisken er landet?

Harald T. Nesvik (FrP)

Svar

Harald T. Nesvik: Vi har nettopp mottatt Fiskeridirektoratets gjennomgang av kontroll av tilbudsplikten for 2018. Fiskeridirektoratet har foretatt en gjennomgang av alle rederier som i 2018 eide torsketrålere med tilbudsplikt. Fiskeridirektoratet opplyser at rederiene i all hovedsak har tilbudt tilstrekkelige kvanta av torsk og hyse til tilgodesette anlegg og områder. Fiskeridirektoratet skriver også at dokumentasjonen for 2018 viser at mange rederier tilbyr langt mer torsk og hyse i henhold til tilbudsplikt enn de 80 prosentene av torsk og 60 prosentene av hyse som regelverket krever. Imidlertid viser dokumentasjonen, i likhet med tidligere år, at fangst som rederiene tilbyr i samsvar med bestemmelsene om tilbudsplikt, i mange tilfeller ikke blir omsatt i henhold til den primære eller sekundære tilbudsplikten. Fangsten omsettes først etter at den er tilbudt etter den primære og sekundære tilbudsplikten.

Spørsmålet fra stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen gjelder tilbudspliktige torsketråleres fangst i 2018. Stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen har også stilt et spørsmål til skriftlig besvarelse blant annet om en oversikt over alle tildelte kvoter pr. 17. juni 2019, jf. spørsmål nr. 1885 til skriftlig besvarelse.

Det er ingen endringer i tilbudspliktige kvotefaktorer eller hvor fangst skal tilbys fra 2018 til juni 2019. Oversikten som Fiskeridirektoratet har utarbeidet og som ligger ved mitt skriftlige svar på spørsmål nr. 1885 viser således også tilbudspliktige kvotefaktorer, fartøy og tilgodesette anlegg, landingssteder og regioner i 2018.

Jeg har bedt Fiskeridirektoratet utarbeide tabeller over hva totalt antall tonn tilbudspliktig kvote utgjør og likeså hva totalt antall tonn levert Nordland, Troms og Finnmark utgjør i 2018. Fiskeridirektoratet har gjort det, men uttaler samtidig at det ikke er mulig å skille på fangst tatt i medhold av tilbudspliktige tillatelser og fangst tatt i medhold av ordinære tillatelser av de samme fartøyene.

Fiskeridirektoratet har i tillegg utarbeidet tabeller over fangst fra tilbudspliktige trålere fordelt på fartøy, art og landingsfylke. Likeledes totalfangst og fangst levert pr fartøy til kommuner og tabell over fangst av tilbudspliktige trålere fordelt på art og landingskommune.

Det er også utarbeidet en tabell som viser mottakere/kjøpere av fangstene. Direktoratet opplyser at de fleste av dem som er oppgitt her er kjøpere, og ikke nødvendigvis der fangsten er landet. Oppgitt landingsfylke og -kommune skal imidlertid være der fangsten er landet.

Stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen har bedt om statistikk over de ønskede data. Statistikken og tabellene som er utarbeidet som svar på Iversens spørsmål, er omfattende, og vedlegges derfor som en Excel-fil.

Vedlegg til svar:Fangst av leveringspliktige trålere fordelt på art og landingsfylke, 2018Rundvekt (tonn)1)

Landingsfylke - gruppe 1. Torsk 2. Hyse 3. Annet Totalsum

1. Finnmark 18 546 2 247 9 982 30 774

2. Troms 30 796 12 898 29 683 73 377

3. Nordland 12 425 5 186 10 563 28 173

4. Andre fylker 3 236 3 190 17 443 23 868

Totalsum 65 002 23 520 67 670 156 192

1)Fangst for både leveringspliktige og ordinær tillatelser er inkludert i tallene.Fangst av leveringspliktige trålere fordelt på art og landingsfylke, 2018Rundvekt (tonn)1)

Landingsfylke - gruppe 1. Torsk 2. Hyse 3. Annet Totalsum

1. Finnmark 18 546 29 % 2 247 10 % 9 982 30 774

2. Troms 30 796 47 % 12 898 55 % 29 683 73 377

3. Nordland 12 425 19 % 5 186 22 % 10 563 28 173

4. Andre fylker 3 236 5 % 3 190 14 % 17 443 23 868

Totalsum 65 002 100 % 23 520 100 % 67 670 156 192

1)Fangst for både leveringspliktige og ordinær tillatelser er inkludert i tallene.