Skriftleg spørsmål fra Sverre Myrli (A) til justis- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:1886 (2018-2019)
Innlevert: 17.06.2019
Sendt: 17.06.2019
Svart på: 25.06.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): I Romerikes Blad 17. juni fremkommer det at Nedre Romerike brann- og redningsvesen bruker betydelige ressurser på å dokumentere at brannbiler som blir tatt i fotoboks for å kjøre for fort er på utrykning. Brannbiler må nemlig dokumentere at de er på utrykning for å slippe "fartsbot", mens politibiler og ambulanser slipper det.
Synes statsråden dette er riktig ressursbruk i nødetatene, og vil han ta initiativ til at det blir samme regler for brannbiler som for politibiler og ambulanser?

Jøran Kallmyr (FrP)

Svar

Jøran Kallmyr: Jeg er enig med stortingsrepresentanten i at dagens løsning for brann- og redningsvesenet bør vurderes nærmere.

De senere årene har det vært noe ulike rutiner for ATK-senterets behandling av overtredelser av fartsreglene, avhengig av type utrykningskjøring eller utrykningskjøretøy. Begrunnelsen for at flere av etatene nå slipper å dokumentere at de har kjørt utrykning i hvert enkelt tilfelle, er at de har en tilfredsstillende loggføring av utrykningskjøringene sine, som kan etterkontrolleres ved stikkprøver av utvalgte saker. Fra 2013 ble rutinen etablert for ambulanse med tilknytning til AMK, og fra 2014 ble politiets kjøretøy omfattet av stikkprøveordningen.

Politidirektoratet har opplyst at politiets ATK-senter i år har blitt gjort kjent med at brann- og redningsvesenet har et landsdekkende registreringssystem. Politidirektoratet gir uttrykk for at dette gir grunnlag for å vurdere om systemet kan gi tilfredsstillende loggføring, på lik linje med det AMK og politiet har. Politidirektoratet har formidlet at ATK-senteret vil ta opp saken til drøfting og godkjennelse med statsadvokaten, som har et særlig ansvar for ATK-senterets saker, i et planlagt møte i oktober i år. Politidirektoratet støtter en slik vurdering og fremgangsmåte i saken.

Jeg har tillitt til at etatene i samarbeid tilstreber å finne tiltak for en forenklet løsning og bedre ressursutnyttelse i disse sakene, i løpet av relativt kort tid.