Skriftleg spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til eldre- og folkehelseministeren

Dokument nr. 15:1861 (2018-2019)
Innlevert: 17.06.2019
Sendt: 17.06.2019
Svart på: 26.06.2019 av eldre- og folkehelseministeren Sylvi Listhaug

Elise Bjørnebekk-Waagen (A)

Spørsmål

Elise Bjørnebekk-Waagen (A): Planlegger regjeringen å utarbeide ny nasjonal strategi mot antibiotikaresistens?

Grunngiving

Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens (2015-2020) går ut neste år. Antibiotika er ryggraden i moderne medisin, og antibiotikaresistens setter alle i fare. Allerede i dag dør 700 000 mennesker hvert år på grunn av antibiotikaresistente bakterier, i Europa om lag 25 000. Det er forventet at rundt 10 millioner mennesker vil dø av antibiotikaresistente bakterier i 2050 uten en global, massiv og forpliktende innsats nå. Bakterier kjenner ingen landegrenser, så selv om vi i Norge foreløpig har klart å begrense problemet, vil dette ramme alle land hardt i fremtiden hvis vi ikke klarer å bremse utviklingen internasjonalt.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Antibiotikaresistens er et raskt voksende problem i verden og utgjør en alvorlig trussel mot global helse. Verdens helseorganisasjon har slått fast at dette er en av de største helsetruslene verden står overfor. Dersom den globale resistensutviklingen ikke begrenses, risikerer vi en fremtid hvor infeksjoner som i dag regnes som ufarlige, igjen kan bli et alvorlig helseproblem og en hyppig dødsårsak.

Vi satte derfor ambisiøse mål i Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens (2015–2020). Ett av dem var å redusere antibiotikabruken med 30 prosent sammenlignet med 2012. Dette målet er vi i rute til å nå – i 2018 var forbruket redusert med 24 prosent sammenlignet med 2012.

En global handlingsplan mot antimikrobiell resistens ble vedtatt i 2015. Gjennom resolusjoner i Verdens helseforsamling i 2015 og FNs generalforsamling i 2016 har Norge forpliktet seg til å følge opp den globale handlingsplanen med et eget, nasjonalt planverk.

Ifølge Granavolden-plattformen vil regjeringen at Norge fortsatt skal være et foregangsland når det gjelder lite antibiotikabruk og lav forekomst av antibiotikaresistens i husdyrholdet. Regjeringen vil også at Norge skal være en global pådriver for koordinert arbeid mot antibiotikaresistens.

Antibiotikaresistens er en trussel jeg tar alvorlig. Jeg kommer derfor til å følge opp det pågående arbeidet mot antibiotikaresistens også etter 2020, og vil vurdere om det er behov for å lage en ny strategi når den gamle utløper.