Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:1889 (2018-2019)
Innlevert: 17.06.2019
Sendt: 18.06.2019
Svart på: 26.06.2019 av helseminister Bent Høie

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Hvordan sikrer regjeringen den viktige følgetjenesten for fødende kvinner i sommermånedene, og hvordan ser statsråden på situasjonene for fødende på Fosenhalvøya når de står uten jordmorvakt og følgetjeneste i en så lang periode?

Grunngiving

Flere helseforetak har tall som vises at antallet fødsler er høyere om sommeren enn ellers i året. Likevel styrkes ikke bemanningen. I områder med mer enn 90 minutters reisetid til fødetilbudet har fødende kvinner rett til følge med jordmor eller kvalifisert fødselshjelper. På Fosen i Trøndelag har de en følgetjeneste på grunn av avstand til fødetilbudet ved St.Olavs hospital. På grunn av ferieavvikling fører til at det ikke er beredskapsvakt for jordmor i perioden 15. juli til 12. august. I perioden 15. juli til 12. august vil det ikke være jordmorvakt i kommunene Bjugn, Roan, Ørland og Åfjord.
Dette skyldes ferieavvikling for de tre jordmødrene som inngår i beredskapsvakt for jordmor. På kommunenes hjemmesider står følgende veiledning:

"I DENNE PERIODEN SKAL EN VED HENVENDELSER I FORBINDELSE MED FØDSEL ELLER ANDRE PROBLEMSTILLINGER I SVANGERSKAP SOM KREVER RASK AVKLARING RINGE ST.OLAV FØDEAVDELING PÅ TLF. 72 57 57 77
VED AKUTT BEHOV FOR HJELP RING 113."

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det har tradisjonelt vært en økning av antallet fødsler om sommeren. Det har vært satt i sammenheng med ordningen med ett barnehageopptak. Det kan bidra til å lette presset at retten til barnehageplass etter fylte ett år ble utvidet til også å gjelde barn født i september og oktober, og fra 2018 også november. Fra 2017 kunne flere helseforetak rapportere om færre fødsler om sommeren.

Vi har nasjonale kvalitetskrav som skal sikre et forutsigbart fødetilbud – også om sommeren. Helseforetakene har ansvar for at fødetilbudet er forsvarlig og at det tilfredsstiller de nasjonale kvalitetskravene som framgår av Helsedirektoratets veileder Et trygt fødetilbud.

Følgetjeneste og beredskap er omtalt i kapittel fem i ovennevnte veileder. Det framgår at tjenesten skal organiseres i et samarbeid mellom kommune– og spesialisthelsetjenesten, med den akuttmedisinske kjeden som legevakt, ambulanse og den kommunale jordmortjenesten. Det legges til grunn et behov for en døgnkontinuerlig vaktberedskap og følgetjeneste der det er mer enn halvannen times reisevei til fødestedet.

Helse- og omsorgsdepartementet har innhentet innspill fra Helse Midt-Norge RHF om følgetjenesten og om situasjonen for fødende på Fosenhalvøya. Helse Midt-Norge opplyser at Fosen distrikt er uten jordmorberedskap fra 12. juli til 9. august. Det skyldes mangel på jordmødre i distriktet og nødvendig ferieavvikling. Helse Midt-Norge opplyser at Ørland helsestasjon tilbyr svangerskapskontroller med jordmor også for gravide i de andre kommunene i hele perioden. Det er gitt informasjon til befolkningen, til helsetjeneste, herunder fastleger og ambulansestasjoner.

I perioden det ikke er jordmorberedskap, er det lagt til rette for andre ordninger for beredskap og følgetjeneste, blant annet gjennom samarbeid med ambulanser og møtetjeneste. Helse Midt-Norge opplyser videre at fødende med risikofaktorer og lang reisevei bør få tilbud om innleggelse ved sykehotell/hotell før termin. Ved fravær av følgetjeneste av ulike årsaker, kan den gravide få råd om å reise tidlig til fødested (hotell/annet).

Helse Midt-Norges samlede vurdering er at det er etablert gode ordninger i distriktet, og at gravide og fødende skal kunne føle seg trygge også under sommerferieavviklingen.

Jeg nevner også at de regionale helseforetakene i 2019 har fått i oppdrag å gjennomføre en kartlegging som gir en nasjonal oversikt over følgetjenesten.