Skriftleg spørsmål fra Else-May Botten Norderhus (A) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1890 (2018-2019)
Innlevert: 18.06.2019
Sendt: 18.06.2019
Svart på: 24.06.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

Else-May Botten Norderhus (A)

Spørsmål

Else-May Botten Norderhus (A): Er det slik at statsrådens svar på tidligere spm. fra meg skal tolkes som om at det er armlengdes avstand som fortsatt gjelder, og at kulturkomitéen skal se bort fra komiteens flertall sin føring ang. bevilgning mellom Moldejazz festival Kongsbergjazz festival?

Grunngiving

I mitt skriftlige spm. nr. 1329 av 28. mars utfordret jeg statsråden på fortolkningen av prinsippet om armlengdes avstand på bakgrunn av at et flertall i Stortingets kulturkomite kom med en budsjettkommentar om Moldejazz og Kongsberg Jazzfestival som like festivaler med ulike bevillinger.
Dette til tross for at komiteen i samme kommentar også slo fast at armlengdes avstand-prinsippet gjelder.
Statsråden var svært tydelig i sitt svar av 4. april på at når det gjelder forvaltningen av norsk kulturfond kan ikke Kulturrådet instrueres av verken Kulturdepartementet eller andre, altså da heller ikke Stortingets kulturkomite.
Statsråden unnlater imidlertid å kommentere ytterlige det faktum at Stortingets kulturkomite gjennom sin kommentar har forsøkt å instruere Kulturrådet i deres prioriteringer.
Viktigheten av at dette ikke gjøres og at armlengdes avstand-prinsippet følges, også av Stortingets kulturkomite, er så viktig at jeg vil be om at Statsråden eksplisitt svarer på at kulturrådet skal se bort fra denne merknaden.

Trine Skei Grande (V)

Svar

Trine Skei Grande:

I ditt skriftlige spørsmål nr. 1329 av 28. mars spurte du meg om jeg ville påvirke fondets prioritering ut fra flertallets merknad, eller om jeg ville være tydelig på at man politisk skal holde seg unna den type prioriteringer.

Jeg svarte at jeg hadde orientert Norsk kulturråd om Stortingets oppfatning gjennom tildelingsbrevet for 2019, men at det ikke ligger til meg som statsråd å påvirke fondets prioriteringer. Jeg viste også til at rådet styres etter prinsippet om armlengdes avstand og at det er faglig uavhengig i sitt arbeid, og at rådet ikke kan instrueres når det gjelder enkeltvedtak om fordeling av tilskudd.

Jeg kan ikke se at det er noen mulighet til å tolke mitt svar på noen annen måte enn at prinsippet om armlengdes avstand fortsatt gjelder, og gjentar dette svaret nå.

Jeg legger til grunn at spørsmålet dreier seg om hvordan Norsk kulturråd – ikke kulturkomitéen – skal se på det du omtaler som komitéens flertall sin føring.

Rådet fatter vedtak om tilskudd på grunnlag av kunst- og kulturfaglig skjønn innenfor de overordnede føringer som er gitt av Stortinget og departementet. Stortinget var ved omleggingen av ordningen opptatt av å sikre en god overgang for de som hadde vært knutepunktinstitusjoner, og er nå opptatt av en videre utjevning mellom festivaler som er sammenlignbare i størrelse og kvalitet.

Jeg er trygg på at Norsk kulturråd fordeler midlene avsatt til tilskuddsordningen på en god måte i henhold til retningslinjene for tilskuddsordningen og de overordnede føringene som er gitt av Stortinget og departementet.

Som alltid skal tildelingene baseres på en helhetsvurdering av de innkomne søknadene. Kvalitetsmessige kriterier skal legges til grunn, og rådet skal ikke instrueres når det gjelder enkeltvedtak om fordeling av tilskudd.