Skriftleg spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1991 (2018-2019)
Innlevert: 28.06.2019
Sendt: 01.07.2019
Svart på: 08.07.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Det bes om en tabelloversikt som sammenligner dagens tilskudd til de enkelte vaktområder med hva en fordeling etter landbrukskriteriet ville medført av tilskudd til kommunene innenfor det samme vaktområdet for 2019, dersom tilskuddet lå i rammetilskuddet i inneværende år. I tillegg bes det om en tabellfordeling over hvordan tilskuddet ville blitt fordelt etter det generelle rammetilskuddet til kommunene.

Grunngiving

Viser til svar på spørsmål 1933.
Svaret fra departementet var lite oppklarende, og kommunene går nå inn i budsjettprosesser mens finansieringen av veterinærvaktordningen er helt uavklart. Dersom landbrukskriteriet velges, vil dette blant annet innebære store omfordelinger fra kommuner med mye husdyr til kommuner med stor korn- og grønnsaksproduksjon.
Det er kommunisert tydelig at ikke alle detaljer er på plass, men kommuner rundt i landet uttrykker stor bekymring for hva denne omleggingen vil bety. De er i full gang med sine budsjettprosesser, og spør seg hvor store ekstrautgifter dette vil kunne medføre. Kommunene har beredskapsansvaret og må derfor følge opp oppgaven, dersom den enkelte kommune får økte utgifter til veterinærvaktordningen må de følgelig legge inn kutt på andre områder for å få budsjettet til å gå opp.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Rammetilskuddet til den enkelte kommune for kommende budsjettår legges fram i statsbudsjettet hvert år, og kommunene er vant til å forholde seg til dette i sitt budsjettarbeid. Tilskuddet til klinisk veterinærvakt utenom arbeidstid skal innlemmes i rammetilskuddet til kommunene fra 2020, og regjeringen vil komme tilbake til fordelingen mellom kommunene i statsbudsjettet for 2020.Hvis et tilskudd som innlemmes i rammetilskuddet ikke inngår i utgiftsutjevningen vil en alternativ fordeling være at tilskuddet fordeles som innbyggertilskudd, uten omfordeling gjennom utgiftsutjevningen. Som et alternativ til fordeling etter landbruksnøkkelen i utgiftsutjevningen er det i den vedlagte tabellen vist en fordeling etter antall innbyggere, dvs. at tilskuddet er fordelt med et likt beløp per innbygger.Dagens øremerkede tilskudd til veterinærvakt er på om lag 135. mill. kroner, og fordeles direkte til det enkelte vaktområde. Når tilskuddet innlemmes i 2020 vil dette fordeles til alle kommuner. Fram mot statsbudsjettet for 2020 vil regjeringen vurdere om midlene til veterinærvakt skal fordeles etter dagens landbruksnøkkel, eller etter en tilsvarende løsning. Ved innlemming av tilskudd i rammetilskuddet vil det ikke være mulig å treffe eksakt samme fordeling som i det øremerkede tilskuddet, men tilskuddet må ses i sammenheng med øvrige innlemminger og det totale rammetilskuddet.Vedlagt er en tabell som viser fordelingen av det øremerkede tilskuddet til de ulike vaktområdene i 2019, og hvordan dette ville fordelt seg mellom kommunene hvis tilskuddet ble innlemmet i rammetilskuddet i 2019 og fordelt etter landbrukskriteriet og etter antall innbyggere. Dette er en illustrasjon på hvordan midlene ville fordelt seg etter de alternative metodene i 2019, den endelige fordelingen i 2020 vil først være klar i statsbudsjettet for 2020.Vedlegg