Skriftleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:2012 (2018-2019)
Innlevert: 01.08.2019
Sendt: 01.08.2019
Rette vedkommende: Barne- og familieministeren
Svart på: 08.08.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): I hvilke dokumenter fremgår det at regjering og storting har gitt investeringsramme på 1 mrd. kroner i 2019 til Rentekompensasjon – kirkebygg?

Grunngiving

I statsbudsjettforslaget fra Regjeringen (Prop. 1 S Kulturdepartementet) Kap. 342 Kirkebygg og gravplasser, post 60 sies det at det ikke er investeringsramme under ordningen for 2019.
I budsjettinnstillingen (finansinnstillingen og innst. 14 S) foreslår Ap bl.a. en ny investeringsramme på 1 mrd.
Regjeringspartiene viser til budsjettavtalen med Krf. og foreslår å redusere bevilgningen til rentekompensasjon med 17,7 mill. grunnet mindrebruk i 2018. Investeringsramme omtales ikke.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Svar

Kjell Ingolf Ropstad: Jeg viser til Innst. 2 S (2018-2019) til Stortinget fra Finanskomiteen. Under pkt. 3.1.2.1 Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti fremkommer det på side 34 under kap. 342, post 60 at investeringsrammen på kirkebygg utvides til 1 mrd. kroner. Ved en feil ble riktig omtale og tilhørende romertallsvedtak ikke tatt med i Innst. 14 S (2018-2019) fra familie- og kulturkomiteen.Under Stortingsbehandlingen ble det imidlertid fremmet forslag om vedtak fra Kristin Ørmen Johnsen på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti (Løse forslag nr. 18):

"Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2019 kan gi nye tilsagn om rentekompensasjon til kirkebygg tilsvarende en investeringsramme på 1 mrd. kroner over kap. 342 Kirkebygg og gravplasser, post 60 Rentekompensasjon – kirkebygg".Forslaget ble vedtatt av Stortinget. I samlet oversikt over Stortingsvedtak for statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) står dette som vedtak 124. Se også side 101 i Statsbudsjettet 2019 Saldert budsjett vedtatt i Stortinget høsten 2018 (Blå bok).