Skriftleg spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2043 (2018-2019)
Innlevert: 05.08.2019
Sendt: 05.08.2019
Svart på: 12.08.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Kirsti Leirtrø (A)

Spørsmål

Kirsti Leirtrø (A): Regjeringspartienes representanter i transport- og kommunikasjonskomiteen ba i sine merknader i prop. 110 S (2018-2019), Nokre saker om veg, jernbane og post, om at Statens Vegvesen bør gjøre tilleggsutredninger for antall trafikkstasjoner og innhold i tjenestene.
Hva er bestilt av tilleggsutreninger, og når vil en slik utredning være ferdig?

Grunngiving

En overføring av nye oppgaver og ansatte til fylkeskommunen vil skje enten 01.01.2020 eller 01.01.2021. En organisering av SVV med beslutning om antall, og innhold i trafikkstasjonene haster. Forslaget fra SVV om en nedlegging av 22 trafikkstasjoner og endringer i oppgaver rammer distriktene våre hardt slik forslaget nå ligger. En bør også kunne forvente høring og en bred debatt om innhold. Også om det kan være hensiktsmessig for innbyggerne og tilstedeværelse i hele landet at fylkeskommunen får ansvaret for flere oppgaver.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Statens vegvesen leverte 20. mai forslag til ny tenestemodell- og struktur for førarkort- og køyretøyteneste.

Brukarane sine behov, gode og robuste arbeidsmarknader i hele landet, kostnadseffektivitet og kvalitet i tenestene er vesentlige omsyn for tenestetilbod på trafikant og køyretøyområdet. For å sikre at tilbodet til brukaren er best mogleg er det viktig å gjere grundige vurderingar av konsekvensane for innbyggarane. Vidare arbeid for digitalisering og ikkje minst moglegheiter for kompenserande tiltak ved til dømes ambulerande tilbod er vesentlig i denne samanheng.

Eg har derfor bedt Statens vegvesen gjere ytterlegare vurderingar om avbøtande tiltak i områder der det blir lang reiseveg før det blir tatt nokon endeleg avgjerd om ny tenestestruktur. Særlig for tenester som krev fysisk oppmøte på tenestestad er det viktig at innbyggarane sine behov blir tatt omsyn til på en god måte gjennom eit landsdekkande godt tilbod. I brev til Statens vegvesen 21. juni i år har eg mellom anna bedt dei om å vurdere:• Auka bruk av ambulerande tilbod ved praktisk førarprøve ved lang reiseveg

• Samordning med andre offentlige myndigheter for teoriprøveavvikling

• Struktur opp mot dagens opplæringssteder for tungbilopplæring i vidaregåande skole

• Alternative løysingar for å oppfylle krav om avsperra område for praktisk førarprøve MCStatens vegvesen har frist for å levere på tilleggsoppdraget 1. november i år. Dette arbeidet vil danne grunnlag for vidare vurderingar og avgjerd om struktur for trafikant- og køyretøyområdet framover.