Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:2051 (2018-2019)
Innlevert: 07.08.2019
Sendt: 08.08.2019
Svart på: 16.08.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Siv Mossleth (Sp)

Spørsmål

Siv Mossleth (Sp): Hvordan kan statsråden tillate at Kunnskapsdepartementet i tildelingsbrevet til Nord Universitetet (NU) slår fast at studiestedstrukturen skal endres når Stortinget i St.meld. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet – Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren sier det er institusjoner og ikke studiesteder som skal sammenslåes, og ser statsråden at styret ved NU har vedtatt noe som er motsatt av Stortingets vedtak med hensyn til at sammenslåingene gjelder institusjoner, ikke studiesteder?

Grunngiving

Statsråd Iselin Nybø har besøkt Sandnessjøen og Nesna. Statsråden sier at det ikke er mulig gripe inn, eller overstyre vedtaket som styret i Nord universitet har gjort. Dette med henvisning til Universitets og høgskoleloven og Stortingsmelding 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet – Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren, som blant annet sier noe om styrets rolle og selvstendighet.

Imidlertid står det også i den nevnte stortingsmeldingen:
«Sammenslåingene som regjeringen vil gjennomføre, gjelder institusjoner, ikke studiesteder. Universitets- og høyskoleloven slår fast at styret for en institusjon har ansvar for å legge strategien, fastsette organiseringen og disponere ressursene. Departementet legger vekt på tempo og fremdrift i strukturprosessen, fordi sammenslåinger binder ressurser og oppmerksomhet, og erfaringsmessig oppleves som en belastning av mange. Samtidig er det viktig å ha tid nok til gode prosesser som forbereder for gjennomføring.»

Det står også følgende i den samme Stortingsmeldingen:
«Forskning viser at nærmere 60 prosent av studentene blir boende og får sin førstejobb i arbeidsmarkedet i nærheten av høyskolen eller universitetet der de studerte. Den sterke sammenhengen mellom hvor kandidatene utdanner seg og hvor de siden arbeider, har betydning for lokalisering av studiesteder.

Styret har likevel gjort et vedtak om noe annet, nemlig nedleggelse av studiesteder.

I tildelingsbrevet som Nord Universitet har fått fra Kunnskapsdepartementet står det:
Måleparametre:
• Beslutte ny studiestedsstruktur innen utgangen av februar 2019, som inneholder prinsipper for differensiering av faglig og administrativ aktivitet ved de ulike studiestedene.
• Beslutte en helhetlig campusutviklingsplan for Nord universitet basert på fremtidig studiestedsstruktur innen sommeren 2019.

Iselin Nybø (V)

Svar

Iselin Nybø: Som representanten viser til, er det gjennomført sammenslåinger av institusjoner, ikke studiesteder. Ved Kongelig resolusjon 9. oktober 2015 ble det besluttet at Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna skulle slås sammen til Nord universitet fra 1. januar 2016.

Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet- strukturreform i universitets- og høyskolesektoren (strukturmeldingen) viser til at sammenslåingene gjelder institusjoner, ikke studiesteder. Jeg mener at sammenslåingene av institusjoner er gjennomført i tråd med strukturmeldingen.

Universitets- og høyskoleloven slår fast at styret for en institusjon har ansvar for å legge strategien, fastsette organiseringen og disponere ressursene. Videre viser stortingsmeldingen til at "Der to eller flere institusjoner har små miljøer innenfor samme eller tilgrensende fagområder, vil det ofte være mest hensiktsmessig å samle disse ved én institusjon. Ved å overføre miljøer fra en institusjon til en annen blir fagmiljøet større samlet sett. Slik kan kvaliteten bli høyere og forutsetningene for utvikling bedre. Tilsvarende vurdering må gjøres internt ved flercampusinstitusjoner som oppstår som følge av sammenslåinger. Styret har ansvar for at virksomheten er hensiktsmessig organisert, inkludert hvilke studiesteder og campuser som skal tilby hvilke utdanninger og ha hvilke fagmiljøer."

Jeg er uenig i representanten Mossleths premiss om at styret ved Nord universitet har fattet vedtak i strid med Stortingets vedtak, og viser i denne forbindelse til Innst. 348 S (2014-2015), der et stort flertall i Stortinget understreket "at det er viktig å sikre et desentralisert utdanningstilbud, og viser i den sammenheng til meldingen hvor det presiseres fra regjeringen at dette er en strukturreform på institusjonsnivå, ikke på studiestedsnivå. Det må også i fremtiden, slik det er i dag, være opp til institusjonene selv og deres styrer å vurdere hva en hensiktsmessig studiestedstruktur innebærer."

Kunnskapsdepartementet har videre inngått utviklingsavtaler med styrene for alle statlige universiteter og høyskoler. Det følger av utviklingsavtalen mellom Kunnskapsdepartementet og Nord universitet at styret skulle beslutte ny studiestedstruktur. Avsnittet i tildelingsbrevet fra departementet, som representanten viser til, er hentet fra denne utviklingsavtalen.Etter at forslag til ny studiestedstruktur hadde vært på høring, tok styret beslutning om ny studiestedstruktur 26. juni 2019.

Jeg legger til grunn at alle universitetene og høyskolene både vurderer hvordan de best mulig kan tilby utdanning og forskning av høy kvalitet, og samtidig levere kandidater som nærings- og arbeidslivet i regionen etterspør. Det er viktig at institusjonene gjør begge deler, samtidig som ressurser brukes effektivt.

Jeg forutsetter at styret for Nord universitet sørger for at universitetet har en studiestedstruktur som styret mener samlet sett best sørger for at utdanningen og forskningen holder høy kvalitet. Studiestedstrukturen må sørge for at universitetet kan ta sin regionale rolle, og samarbeide med regionalt næringsliv.