Skriftleg spørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:2061 (2018-2019)
Innlevert: 09.08.2019
Sendt: 09.08.2019
Svart på: 19.08.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Siri Gåsemyr Staalesen (A)

Spørsmål

Siri Gåsemyr Staalesen (A): Å kunne norsk er for de fleste en forutsetning for å få seg jobb, alle som skal få sosialhjelp skal gjøre det de kan for å forsørge seg selv og Nav kan stille krav om aktiviteter som skal gjennomføres for at sosialhjelp skal utbetales.
Hvorfor har ikke statsråden sørget for at Nav kontor stiller krav om norskopplæring for å få sosialhjelp når det er hensiktsmessig?

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Det er et kommunalt ansvar å yte individuelle tjenester etter sosialtjenesteloven, herunder tjenesten økonomisk stønad (sosialhjelp). Tjenesten inngår i NAV-kontoret. Mange tjenestemottakere befinner seg i vanskelige og sårbare livssituasjoner. Hjelpen som gis skal baseres på en individuell vurdering med sikte på å styrke den enkeltes forutsetning for mestring og kontroll over eget liv gjennom selvforsørgelse og deltakelse i arbeidslivet. Dette krever god avklaring av hjelpebehov, involvering av tjenestemottaker i hjelpeprosessen og helhetlige løsninger gjennom samarbeid med andre relevante instanser.

Kommunen kan etter loven også sette vilkår for den økonomiske stønaden, herunder om deltakelse i norskopplæring når det anses som hensiktsmessig.

Etter forslag fra Regjeringen vedtok Stortinget i 2015 at det skal være en plikt for kommunene til å stille vilkår om aktivitet for sosialhjelpsmottakere (aktivitetsplikt), med mindre tungtveiende grunner taler mot det. Formålet er å styrke den enkeltes muligheter for å komme i arbeid og bli selvforsørget. I første omgang gjelder plikten for stønadsmottakere under 30 år.

Det å kunne norsk er for mange en viktig forutsetning for å få seg jobb, men det er også viktig for å kunne bli en selvstendig og deltakende samfunnsborger på egne og familiens og barnas vegne. Nettopp derfor fremgår det av Granavolden-plattformen at Regjeringen i tillegg vil stille krav om å delta i norskopplæring for mottakere av økonomisk sosialhjelp som på grunn av manglende norskferdigheter ikke er selvhjulpne. Det er viktig at alle som skal bo og arbeide i Norge lærer det norske språket. Ikke minst gjelder dette for gruppen som er avhengig av sosiale tjenester. På bakgrunn av dette arbeides det nå med forslag til endringer i aktivitetsplikten. Formålet er både å stille klare forventninger til den enkelte om å lære seg norsk og at kommunene sørger for at sosialhjelpsmottakere som trenger det deltar i norskopplæring. Det tas sikte på at forslag til endringer snarlig sendes på høring.