Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:2072 (2018-2019)
Innlevert: 09.08.2019
Sendt: 12.08.2019
Svart på: 16.08.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Marit Knutsdatter Strand (Sp)

Spørsmål

Marit Knutsdatter Strand (Sp): Siste runde med læreplanene er i gang, mens skolene går løs på siste skoleår før læreplanene formelt trer i kraft for de fleste årstrinn. 31. mai vedtok Stortinget å evaluere seksårsreformen, og sørge for at fagfornyelsen tilrettelegger for og ivaretar de yngste barna i skolen (...), og melde tilbake på egnet vis til Stortinget.
Hva er framdriften for evalueringen, og hvordan tenker statsråden nye læreplaner og bruk av dem skal kunne implementere erfaringer fra evalueringen?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Jeg er opptatt av at skolen skal bli bedre tilpasset til de yngste barnas behov. Regjeringen har blant annet innført en plikt til å samarbeide om overgangen fra barnehage til skole og SFO. Vi har også innført en plikt til å gi intensiv opplæring til elever på 1.- 4. trinn som står i fare for å bli hengende etter. Videre vil jeg i høst jeg legge fram en stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende felleskap, hvor de yngste barna i skolen også blir omtalt.

I Innst. 317 S (2017-2018) om evaluering av seksårsreformen kom Stortinget med tre anmodningsvedtak. For det første ble jeg bedt om å utarbeide en kunnskapsoversikt om forskning på de yngste barna i skolen, slik at den kan tas i bruk i arbeidet med fagfornyelsen. For det andre ba Stortinget om å sette i gang en ekstern evaluering av forholdet mellom intensjonene og prinsippene for skolestart for seksåringer, slik de ble uttrykt i Reform 97, sammenliknet med dagens situasjon for seksåringene i skolen. For det tredje ba Stortinget om å sørge for at fagfornyelsen tilrettelegger for og ivaretar de yngste barna i skolen og overgangen fra barnehage til skole.

Første vedtak om å utarbeide en kunnskapsoversikt ble ferdigstilt i oktober 2018. Kunnskapssenter for Utdanning lagde på kort tid en rapport som kunne bli brukt inn arbeidet med læreplanene som pågikk høsten 2018. Rapporten viser hva som kjennetegner arbeidsmåter og læringsmiljø som fremmer læring for de yngste barna. Lekens betydning, trygge overganger fra barnehage til skole, omsorg og gode relasjoner til voksne er noen av punktene som trekkes fram i kunnskapsoversikten. Læreplangruppene fikk tilgang til kunnskapsoversikten, slik at de kunne bruke denne når de lagde læreplanutkast høsten 2018.

Utdanningsdirektoratet ble bedt om å følge opp de yngste barna i fagfornyelsen blant annet i brev fra Kunnskapsdepartementet av 26. juni 2018 og 11. januar 2019. Det har også vært en løpende dialog med direktoratet underveis i læreplanarbeidet, hvor de yngste barna har vært et tema.

Da jeg fikk læreplangruppenes forslag til læreplaner på mitt bord i februar, vurderte jeg at gruppene hadde fulgt opp føringene for de yngste barna på en god måte. Kompetansemålene la vekt på kreativt arbeid, undring, lek, utforsking og refleksjon på de laveste trinnene. Da læreplanene ble sendt på høring, ba jeg spesielt om tilbakemelding på hvordan forslagene legger til rette for å ivareta de yngste barnas læring og utvikling.

Fristen for høringen om nye læreplanene gikk ut i juli. Totalt kom det over 7000 svar og Utdanningsdirektoratet oppsummerer nå alle svarene. Direktoratet vil gi sine råd og forslag til endelige læreplaner i høst. Når jeg får de endelige forslagene fra direktoratet, vil jeg vurdere behovet for eventuelle justeringer før læreplanene fastsettes.

Når det gjelder del 2 av Innst 317 S (2017-2018), hvor Stortinget ber om en evaluering av seksårsreformen, så fikk Utdanningsdirektoratet ansvar for å følge opp dette gjennom tildelingsbrevet for 2019. Evalueringen vil bygge videre på kunnskapsoversikten fra Kunnskapssenter for utdanning. Direktoratet har foreslått en løsning hvor evalueringen pågår i perioden 2019-2023, og hvor datainnsamlingen gjøres minimum to ganger. På denne måten kan vi også få informasjon om eventuelle endringer i skolen for seksåringene etter at de nye læreplanene trer i kraft fra 2020. Jeg mener dette vil gi ny og verdifull kunnskap om hvordan de yngste barna blir ivaretatt i skolen. Evalueringen ble lyst ut i begynnelsen av juli og tilbudsfristen er satt til 1. oktober. Utdanningsdirektoratet forventer å ha på plass et eksternt forskningsmiljø i november. Kunnskapsdepartementet har i brev til direktoratet av 14. juni presisert at evalueringen må gi et fullstendig svar på Stortingets anmodningsvedtak.