Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:2073 (2018-2019)
Innlevert: 09.08.2019
Sendt: 12.08.2019
Svart på: 16.08.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Marit Knutsdatter Strand (Sp)

Spørsmål

Marit Knutsdatter Strand (Sp): Lokal selvbestemmelse er viktig. Videregåande skoler er et fylkeskommunalt ansvar. I Rogaland fylkeskommune er det et ønske om å viderføre en vellykket prøveordning om å fjerne ordenskarakteren i vidergåande skole. Udir setter en stopper for dette ønsket.
Hvordan mener statsråden dette svarer til lokal selvråderett og mål og bedre læringsmiljø de opplever gode resultater med, og vil det bli åpnet for nye prøveprosjekt?

Grunngiving

Fylkesdirektør i opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune Loland mener ifølge Utdanningsnytt 10. juli at «karakter i orden og oppførsel er et etterslep fra en tidligere tid, hvor man hadde et annet syn på opplæring, og hvor disiplinering av elever var mer vanlig.»

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Fylkeskommunene har et stort handlingsrom til selv å organisere opplæringen innenfor de rammene som følger av lov og forskrift. Skoleeier kan i tillegg søke om å gjøre avvik fra regelverket for tidsavgrensede pedagogiske eller organisatoriske forsøk. Forsøksordningen gir skoleeier mulighet til å prøve ut lokale og regionale initiativ, slik Rogaland fylkeskommune har gjort i dette tilfellet.Forsøksadgangen skal ikke være en ordinær unntakshjemmel for skoleeier. Hensikten med forsøk er å finne ut hva skoleeier selv, og andre, kan lære ved å prøve ut alternative ordninger på det aktuelle området. Erfaringene man får gjennom forsøk, er en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for videre arbeid med regelverksutvikling.Rogaland fylkeskommune har søkt om og fått innvilget det omtalte forsøket for perioden 2014 til 2019. Jeg er kjent med at fylkeskommunen ønsket å videreføre forsøket, men har fått avslag på søknaden. Jeg er også kjent med at forsøket skal evalueres høsten 2019.Udirs beslutning om ikke å forlenge forsøksperioden er i tråd med hensynet bak forsøksreglene. Det er naturlig at forsøket nå evalueres, og at fylkeskommunen må følge lov og forskrift som normalt. Dersom det senere søkes om nytt forsøk, må Udir ta stilling til søknaden på vanlig måte. Om forsøket fører til endringer i regelverket, er det for tidlig å si noe om nå.