Skriftleg spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2075 (2018-2019)
Innlevert: 09.08.2019
Sendt: 12.08.2019
Til behandling

Bengt Fasteraune (Sp)

Spørsmål

Bengt Fasteraune (Sp): Det er nettopp foretatt byggestart på strekningen El6 Eggemoen - Olum. I dette prosjektet er det planlagt tre bomsnitt på sideveier i Jevnaker kommune. Kan statsråden love at disse bommene blir fjernet?

Grunngiving

Regjeringa uttaler i pressemelding nr. 72/19 «Færre bommar på sidevegar» 1- datert 18.06.2019 følgende:
«I alle vegprosjekt i framtida, og som er under planlegging no, får ikkje Statens vegvesen eller Nye Veier moglegheit til å bruke bom på sidevegane langs den nye vegen. Samferdselsdepartementet vil og gå gjennom alle prosjekt som i dag har slike bommar for å sjå om dei kan fjernast.»
Statens vegvesen har startet byggingen av strekningen El6 Eggemoen - Olum. Det er lagt opp til bommer på tre sideveier som alle fører til Jevnaker sentrum og Jevnakers tettbebyggelse. Jevnaker har stor utpendling og nevnte bommer vil gi den yrkesaktive befolkningen store utgifter.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Svaret er enno ikkje tilgjengeleg