Skriftleg spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til justis- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:2081 (2018-2019)
Innlevert: 12.08.2019
Sendt: 12.08.2019
Til behandling

Åsunn Lyngedal (A)

Spørsmål

Åsunn Lyngedal (A): Hva er justisministerens holdning til at det administrativt gjøres endringer i domstolstrukturen flere steder i Nord-Norge før innstillingen fra domstolskommisjonen er forventet i oktober?

Grunngiving

Domstolskommisjonen nedsatt i 2017 skal avgi sin innstilling i oktober om domstolstruktur. Mens domstolen har arbeidet ser vi i Nord-Norge flere administrativt vedtatte endringer av strukturen. Dette svekker muligheten til å gi innspill og legge til rette for at alle momenter som bør tas i betraktning kommer fram, noe som igjen gjør at beslutningene mangler forankring og demokratisk deltakelse. Uten et godt faktagrunnlag som vurderer de samfunnsøkonomiske konsekvensene kan en også risikere å fatte gale beslutninger.
I Midtre- Hålogaland viser tall for regionenes fire domstoler at saksmengden i domstolene Vesterålen, Ofoten og Trondenes er relativt lik, mens Lofoten har et noe mindre antall. Lofoten er allerede administrativt lagt inn under Salten tingrett, og det er i sommer utlyst felles lederstilling for Ofoten og Trondarnes tingrett. Midtre Hålogaland advokatforening har uttrykt stor bekymring for nedleggelse av Vesterålen tingrett lokalisert i Sortland.
Tilstedeværelse av Vesterålen tingrett er viktig for helheten og vitaliteten til Vesterålens rettssystem. Den er et sentralt tannhjul i rettspleien. En bortfall av tingrett vil derfor ha negative ringvirkninger for mange instanser - særlig politi og påtale - og persongrupper. Erfaringer fra nedleggelser andre steder viser videre at det har som konsekvens at advokatmiljøet bygges ned.
Rettstvister berører personer, eiendommer og bedrifter som befinner seg i domstolens nedslagsfelt. Ofte er mange berørt. Mellom rettsstedene i Midtre Hålogaland er det ikke mulig å reise med fly eller tog. Veiene er langt unna riksveistandard og deler av året vil det være umulig å komme seg imellom. Det bes om at dette vurderes seriøst også når en skal fastsette en domstolstruktur.

Jøran Kallmyr (FrP)

Svar

Jøran Kallmyr: Svaret er enno ikkje tilgjengeleg