Skriftleg spørsmål fra Arild Grande (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2083 (2018-2019)
Innlevert: 12.08.2019
Sendt: 13.08.2019
Til behandling

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Hva er Statens vegvesen sitt grunnlag for å uthule lovgivningen gjennom å liberalisere kabotasjeregelverket og bytte av tralle?

Grunngiving

I departementets rundskriv N/1-2013 Rundskriv om kabotasje innen godstransport på veg, står det følgende: En transportør kan (iii) utføre opp til 3 kabotasjeturer, (iv) i tilslutning til en internasjonal transport, (v) med samme kjøretøy (vi) innenfor en periode på 7 dager etter at den innkommende lasten fra det internasjonale oppdraget er losset.
Dette er for øvrig i samsvar med Forordning 1072/2009/ef artikkel 8 pkt. 2
I saken "Kontrollører slår alarm om ny kabotasjeinstruks - NLF krever strakstiltak" (lastebil.no august 2019) gir NLF uttrykk for bekymring over tilføyelser som er lagt til i Statens vegvesens kontrollinstruks for kabotasje:

"Der man tidligere krevde tydelig dokumentasjon ved både inngående internasjonal tur og samtlige av de påfølgende nasjonale turene, er det nå lagt til følgende tekst:
«Det er ikke forbud mot å fylle ut fraktbrev manuelt eller oppdatere dokumentet manuelt f.eks. i forbindelse med skifte av trekkvogn.»"

Fellesforbundet uttrykker i likhet med NLF sin bekymring over mulige konsekvenser av en slik liberalisering.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Svaret er enno ikkje tilgjengeleg